Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhân vật:

 
Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới đất nước của Đảng ta

Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới đất nước của Đảng ta

(vanhien.vn) Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc. Đồng thời, Người cũng được UNESCO công nhận là Danh nhân văn hóa thế giới. Những tư tưởng của Người là tài sản tinh thần quý giá của Đảng và dân tộc ta, là ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hiện nay. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần IX của Đảng cũng đã khẳng định rõ: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng Đất nước Việt Nam theo con đường Xã hội Chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Danh cập nhật dữ liệu...

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}