Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Ba triều dựng nước (Ngô - Đinh - Tiền Lê) - (Tập II - Kỳ 41)

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Sáu, 03/04/2020 08:15 GMT +7

Trân trọng giới thiệu tiếp chương I - Tập II " BA TRIỀU DỰNG NƯỚC (NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ)" trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử "Việt Nam Diễn Nghĩa" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2019.

Thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Nguồn: Internet.

Kỳ 41

 

Mùa đông đêm xuống rất nhanh. Bóng đêm bao trùm khắp kinh đô Hoa Lư. Trong Tổng hành dinh của quân Hoa Lư đèn dầu sáng lung linh. Lê Đại Hành ngồi ghế chủ soái, các tướng lĩnh và võ quan ngồi ở bàn ghế kê dọc. Sau một lượt trà, Lê Đại Hành nói:


-Theo tin tức thám mã, quân Tống chia làm hai đạo, đạo bộ binh do Tôn Toàn Hưng chỉ huy tiến từ Ung Châu vào Lạng Châu. Mục tiêu của đạo bộ binh là tiến đánh Đại La và từ Đại La tiến vào Hoa Lư. Đạo thủy binh do Lưu Trừng chỉ huy, xâm nhập từ bờ biển Lục Châu vào sông Bạch Đằng. Từ Bạch Đằng, thủy binh Tống buộc phải chia làm hai đạo, một đạo từ Bạch Đằng vào sông Kinh Thầy và đi vào Lục Đầu Giang vào sông Cầu chở bộ binh vượt sông và cùng tấn công Đại La, cùng tấn công Hoa Lư, một đạo tấn công phòng tuyến Bình Lỗ để mở đường theo sông Luộc và tấn công kinh đô Hoa Lư cùng bộ binh. Toàn bộ cuộc viễn chinh này do Tri Ung Châu Hầu Nhân Bảo làm tổng chỉ huy, đợt đầu huy động khoảng 6 vạn quân, sẽ tăng quân khoảng 4 vạn nữa tiếp theo. Mục tiêu chính là tiêu diệt toàn bộ quân Hoa Lư và chiếm kinh đô Hoa Lư để kết thúc chiến tranh. Do đó, mục đích đích của quân ta là tiêu diệt địch, ngăn không cho chúng vào Hoa Lư. Qua kế hoạch đại lược của quân Tống như vậy, các tướng quân cho các cao kiến để đánh thắng quân giặc.


Lão tướng Phạm Bạch Hổ nói:


-Thần có vài lời tấu:


-Lão thần nói di:


-Muôn tâu hoàng thượng, thành Bình Lỗ chắn từ Hà Nam kéo dài qua Đằng Châu đến Châu Trường Yên là phòng tuyến quan trọng che chở cho kinh đô Hoa Lư xây từ thời Tiên Đế Đinh Tiên Hoàng, nay xin hoàng thượng cho gia cố lại để phòng thủ bảo vệ Hoa Lư, ngăn chặn thủy quân Tống tiến công.


Lê Đại Hành nói:


-Lão tướng nói rất phải. Nay cho phò mã đô úy Trần Thăng làm tư lệnh gia cố lại thành Bình Lỗ, huy động quân và dân địa phương gấp rút hoàn thành. Gia cố thành xong, tướng quân là người chỉ huy việc phòng thủ bảo vệ thành Bình Lỗ.


Trần Thăng nói:


-Thần xin tuân lệnh.


Phạm Cự Lượng tâu:


-Bẩm hoàng thượng, xưa Tiền Ngô Vương đóng cọc ở cửa sông Bạch Đằng đã phá quân Nam Hán năm 938. Nay thủy binh Tống lại vào sông này. Xin hoàng thượng cho gia cố và đóng thêm cọc ở trận địa này để ngăn chặn thủy binh giặc.


Lê Đại Hành nói:


-Nay giao cho đại tướng Trịnh Tú chỉ huy sự gia cố lại bãi cọc ở cửa sông Bạch Đằng và Đại tướng chỉ huy thủy quân chặn thủy binh giặc.


Trịnh Tú nói:


-Thần tuân chỉ.


-Lã Lang đại tướng.


-Bẩm hoàng thuợng, có thần.


-Đại tướng đem hai vạn quân uy dũng lên giữ bờ Bắc Lục Đầu Giang, ngăn không cho thủy binh giặc tiến ra sông Cầu chở bộ binh qua sông.


-Thần tuân lệnh.


-Tướng Phạm Công Hoài đâu.


-Dạ có thần.


-Đại tướng đem 2 vạn quân chắn giữ vùng Tây Kết không cho giặc chọc thủng chiến lũy Bình Lỗ tràn xuống Hoa Lư.


-Dạ, thần tuân chỉ.


-Tướng Trần Công Tích đâu.


-Bẩm hoàng thượng, có thần.


-Đại tướng đem 1 vạn quân trấn giữ Nghĩa Đô để bảo vệ Đại La.


-Mạt tướng tuân lệnh.


-Đại tướng Lê Long Kính đâu.


-Dạ bẩm hoàng thượng, có mạt tướng.


-Đại tướng đem 2 vạn quân trấn giữ bờ Bắc sông Hải Triều (sông Luộc) bảo vệ chiến lũy Bình Lỗ, ngăn không cho giặc tiến về Hoa Lư.


Lão tướng Phạm Bạch Hổ nói:


-Bẩm hoàng thượng, các đại tướng đều có việc, còn lão tướng?


-Lão tướng đã lập nhiều công lao, nay đã tuổi cao, lão tướng ngồi xem bọn trẻ đánh giặc được không?


-Bẩm hoàng thượng, khi đất nước lâm nguy thì già trẻ đều phải đánh giặc, thần ngồi yên thì phát bệnh chắc chết. Xin hoàng thượng cho thần ra mặt trận.


-Vậy thì vẫn còn thiếu một tướng chỉ huy mặt trận quan trọng, đó là tổ chức huy động lương thực cho quân đội. Xin lão tướng về Đằng Châu huy động và chuyển vận tốt lương thực là đã lập công lớn rồi.


-Thần tuân chỉ.


Sáng hôm sau, Lê Hoàn điểm 5 vạn quân tiến lên Lục Đầu Giang, lập Tổng hành dinh ở đó để chỉ huy toàn bộ mặt trận thủy bộ từ Bạch Đằng Giang đến Lạng Châu. Trong hổ trướng trung quân của Lê Đại Hành có các đại tướng Phùng Phường, Đào Trực, Hoàng Vĩnh Chu, Đào Công Mỹ, Phạm Quảng, Đào Thành, Phạm Minh, Nguyễn Triệt, Vũ Uy, Đào Hồng, Đặng Xuân và 4 anh em Vương Minh, Vương Xuân, Vương Hồng và Dũng Mãnh. Những tướng này làm nhiệm vụ bảo vệ Lê Đại Hành và làm các việc trong Tổng hành dinh. Các tướng cũng theo các hướng và nhiệm vụ được phân công điểm quân đi. Quân đi, bụi cuốn, cờ bay, ngựa hí. Chiến tranh đã vạch vẽ trên bầu trời Đại Cồ Việt. Bách tính đứng dọc đường đi đông nghịt để vẫy tay, úy lạo đoàn quân của vua ra mặt trận. Dưới bầu trời đông u ám năm 980, gió lạnh thổi căm căm, cờ của quân Hoa Lư bay khắp các ngã đường bộ miền đông Bắc theo bước chân gió bụi rầm rập của các binh sĩ tiến ra mặt trận. Cờ vàng cũng bay trên các chiến thuyền rẽ sóng nước đến sông Bạch Đằng, đến sông Luộc, sông Lục Đầu Giang, sông Cầu.


Trong Tổng hành dinh của Lê Đại Hành ở phòng tuyến Lục Đầu Giang, ở cửa một trại cao lớn màu vàng, có 4 võ sĩ võ nghệ cao cường đứng canh, đó là Dũng Mãnh, Vương Minh, Vương Xuân và Vương Hồng. Tay mỗi võ sĩ cầm kiếm, mình mặc quân phục màu nâu, áo giáp sắt, đội mũ sắt nhọn. Trong trại, Lê Đại Hành mặc áo chiến bào màu đỏ, giáp vàng, đội mũ đâu mâu nhọn màu vàng đang ngồi duyệt lại kế hoạch tác chiến ở các hướng. Chợt một tùy tướng vào tâu:


-Bẩm hoàng thượng có thư của nhà Tống.


Lê Đại Hành bóc thư đọc, thì ra đó là một chiến thư, vẫn là lời lẽ đe dọa, ngạo mạn láo xược của Tống Thái Tông. Thư viết: “ Hiện nay ta đã sửa sang binh xa và bộ tốt, hiệu lệnh chiêng trống rất nghiêm minh, nếu vâng theo giáo hóa thì được tha, nếu chống lại mệnh lệnh sẽ bị trị tội”.


Lê Đại Hành đọc thư xong cả giận đập bàn quát:


-Thằng oắt con Triệu Quang Nghĩa láo xược, tổ tiên hắn là Triệu Khuông Dẫn cướp ngôi nhà Hậu Chu, nay còn ra vẻ…Người đâu?
-Da, bẩm hoàng thượng.


-Mài mực.


-Dạ.


Lê Hoàn viết thư, ngòi bút rung lên vì tức giận. xong lại gọi:


-Trao thư này cho sứ nhà Tống.


Tống Thái Tông nhận thư, bóc ra đọc. Thư viết: “ Ai làm hoàng đế là việc của Đại Cồ Việt, sao các ngài không hiểu mà cứ nhọc lòng lo cho nước khác vậy? lại còn áp binh ở biên giới . Vậy là có ý gì?”.


CVL

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}