Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn hóa:

 

Bắc Kạn : Nà Phặc đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Lý Dũng | Thứ Ba, 22/09/2020 06:15 GMT +7

Những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn) triển khai tích cực, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân.

nam pha

Thị trấn Nà Phặc hiện có 22 tiểu khu, tổ dân phố với 1.708 hộ, 7.284 nhân khẩu và 7 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn. Xác định việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" là động lực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã tích cực triển khai nhiều nội dung, hoạt động, nhằm đẩy mạnh phong trào gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân.

 

Bám sát kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về việc triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", hằng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an ninh, quốc phòng, chú trọng gắn với việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt phong trào, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước các tiểu khu, tổ dân phố.

 

Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp thiết thực phù hợp với điều kiện kinh tế, phong tục, tập quán của địa phương như: Tăng cường công tác tuyên truyền lồng ghép qua các đợt sinh hoạt chi hội, chi đoàn...;các cơ quan, đơn vị đưa các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đơn vị văn hóa để nhận xét trong các buổi sinh hoạt chung, thường xuyên tổ chức lao động vệ sinh cơ quan công sở, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, củng cố tinh thần khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn. Cùng với đó, những tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hoá được triển khai tới từng tiểu khu, tổ dân phố để người dân biết và thực hiện.

 

Việc đăng ký, bình xét, đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, đúng tiêu chuẩn. Đến nay, thị trấn có 86,3% số hộ được công nhận gia đình văn hóa; 72,7% tiểu khu, tổ dân phố đạt văn hóa. Với những kết quả đạt được, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã thực sự lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi ở khắp các khu dân cư, trở thành nguồn động lực to lớn, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thị trấn ngày càng phát triển. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn là 38,43%, cận nghèo 13,5%.

 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào, trong thời gian tới, thị trấn Nà Phặc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo của BCĐ phong trào, gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phong trào trên; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức tuyên truyền, vận động, tìm ra những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiến tiến để nhân rộng.

 

Chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện phong trào đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào, kiên quyết loại bỏ bệnh thành tích trong việc xét tặng danh hiệu văn hóa, thu hồi các danh hiệu văn hóa khi cá nhân, tổ chức vi phạm. Phát huy tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức thực hiện phong trào. Tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn kết tộc, bảo đảm vui tươi, lành mạnh với ý nghĩa thiết thực; đồng thời triển khai đăng ký các danh hiệu văn hóa cho năm tiếp theo với tinh thần "Nhà nhà đăng ký, làng làng đăng ký" để Ngày hội đại đoàn kết thật sự là ngày hội của toàn dân./.

 

 

Nguồn: baobackan.org.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}