Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sinh vật cảnh:

 

Bạn hỏi Sinh Vật Cảnh: Chúng tôi trả lời

Trần Tuấn | Thứ Năm, 22/02/2018 17:13 GMT +7

(vanhien.vn): Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc cả nước về lĩnh vực Sinh Vật Cảnh (SVC) chúng tôi sẽ phối hợp cùng các chuyên gia, các nhà khoa học, các nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn, các cá nhân và đơn vị có năng lực sẽ xem xét giải đáp những câu hỏi của bạn đọc quan tâm về Văn hóa, Nghệ thuật, Khoa học, Kỹ thuật chuyên ngành SVC.

timthumb

Thời gian vừa qua, vanhien.vn nhận được rất nhiều câu hỏi về SVC của bạn đọc, nhất là những câu hỏi về quản lý tổ chức và hoạt động của các Hội sau khi có Nghị định số 45/2010/NĐ - CP của Chính phủ. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm đặt câu hỏi. Về những câu hỏi này, căn cứ các văn bản quy định của pháp luật có liên quan, sau khi tham vấn ý kiến của một số chuyên gia, chúng tôi xin đưa ra một vài gợi ý đối với một số câu hỏi của một bạn đọc ở huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội để chúng ta cùng tham khảo. 

 

Câu hỏi 1: Theo các văn bản quy định hiện hành của pháp luật thì Hội SVC huyện Gia Lâm có phải là hội cấp dưới của Hội SVC thành phố Hà Nội, Hội SVC Việt Nam và là cấp trên của Hội SVC xã Ninh Hiệp không?

Trả lời: Căn cứ vào Nghị định số 45/2010/NĐ - CP ngày 21/4/2010 của Chính Phủ; Nghị định số 33/2012/NĐ - CP ngày 13/4/2012 của Chính Phủ, Thông tư số 03/2013/TT - BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ - CP ngày 21/4/2010 của Chính Phủ; Nghị định số 33/2012/NĐ - CP ngày 13/4/2012 của Chính Phủ  và các văn bản có liên quan, ngày 30/8/2013, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 34/2013/QĐ - UBND quy định về tổ chức, hoạt động của Hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Quyết định 34). Quyết định 34 điều chỉnh hoạt động của các Hội hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội từ hoạt động ở phạm vi xã, huyện, thành phố đến văn phòng đại diện của các hội có phạm vi cả nước. Tại Điểm 3, Điều 4 của Quyết định 34 quy định rõ: "Không có hội cấp trên, hội cấp dưới...Hội hoạt động trong phạm vi xã không phụ thuộc hay chịu sự chỉ đạo của hội hoạt động trong phạm vi huyện, Thành phố, cả nước; hội hoạt động trong phạm vi huyện không phụ thuộc hay chịu sự chỉ đạo của hội hoạt động trong phạm vi Thành phố, cả nước và hội hoạt động trong phạm vi thành phố không phụ thuộc hay chịu sự chỉ đạo của hội hoạt động trong phạm vi cả nước...". Như vậy, Hội SVC huyện Gia Lâm không phải là hội cấp dưới của Hội SVC thành phố Hà Nội; Hội SVC Việt Nam và cũng không phải là cấp trên của Hội SVC xã Ninh Hiệp. Tương tự Hội SVC thành phố Hà Nội không phải là hội cấp dưới của Hội SVC Việt Nam.

28058789_524126404639494_5187601962401172502_n

Trang 2 của Quy chế kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ - UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Câu hỏi 2: Nếu không phải là hội cấp trên, hội cấp dưới thì quan hệ giữa Hội SVC huyện Gia Lâm với  Hội SVC thành phố Hà Nội và Hội SVC Việt Nam như thế nào?

Trả lời: Cũng tại Điểm 3, Điều 4 của Quyết định 34 cũng đã nêu rõ: "Trường hợp hội tự nguyện tham gia và được hội có phạm vi rộng hơn kết nạp làm thành viên sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Quy định này". Khi đó mối quan hệ "hội thành viên" xác lập được và điều chỉnh theo cả hai điều lệ của hội và tổ chức hội có hội thành viên nhưng không được trái với các quy định của pháp luật. Điều 6 của Quyết định 34 cũng đã xác định rõ: "Các tổ chức có hội thành viên có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ, theo dõi, kiểm tra về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của hội thành viên". Nghĩa là Hội SVC huyện Gia Lâm không phải là Hội cấp dưới của Hội SVC thành phố Hà Nội mà đang là Hội thành viên có các quyền và nghĩa vụ quy định rõ trong Điều lệ Hội SVC thành phố Hà Nội đã được cơ quan có thẩm quyền quy định. Nhưng những hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ, theo dõi, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Hội SVC huyện Gia Lâm theo đúng Điều lệ của Hội SVC huyện Gia Lâm. 

Còn quan hệ của Hội SVC huyện Gia Lâm với Hội SVC Việt Nam thì thứ nhất không thể là hội cấp trên theo quy định ở trên, thứ hai cũng không thể là hội thành viên vì tại Điểm 2 Điều 6; Điểm 1 Điều 10; Điểm 5 Điều 12 của Điều lệ Hội SVC Việt Nam quy định chỉ xác lập làm hội thành viên đối với Hội SVC ở phạm vị tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương (không có nội dung xác lập Hội SVC hoạt động ở phạm vi huyện, xã, cơ sở).

 

Câu hỏi 3: Nếu Hội SVC huyện Gia Lâm đã không là hội cấp dưới, không là hội thành viên của Hội SVC Việt Nam thì Hội SVC huyện Gia Lâm có phải chấp hành những văn bản chỉ đạo, các quy định của Hội SVC Việt Nam thông qua Hội SVC thành phố Hà Nội không?

Trả lời: Chiểu theo Quyết định 34 và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan thì nếu Hội SVC huyện Gia Lâm không là hội cấp dưới, cũng không là hội thành viên của Hội SVC Việt Nam thì Hội SVC huyện Gia Lâm không chịu bất kỳ sự điều chỉnh nào về quan hệ tổ chức và hoạt động. Ngay cả những chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra của Hội SVC thành phố Hà Nội với Hội SVC huyện Gia Lâm còn phải xem xét Điều lệ Hội SVC huyện Gia Lâm có cho phép hay không. Tất nhiên, từng cá nhân cụ thể với tư cách công nhân họ quyền đồng thời là hội viên của cả Hội SVC huyện Gia Lâm, Hội SVC thành phố Hà Nội, Hội SVC Việt Nam hay các tổ chức khác nếu họ có nhu cầu và đủ điều kiện. Khi đó họ có quyền lợi và nghĩa vụ cụ thể theo Điều lệ của từng tổ chức mà họ là hội viên. Nhưng khi đã là tổ chức thì phải xem xét theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của các tổ chức có liên quan, nhất là các quy định về thi hành kỷ luật, hội phí và các khoản đóng góp có liên quan đến nghĩa vụ của hội viên, hội thành viên.

 

Câu hỏi 4: Về chế độ, thông tin báo cáo, Hội SVC huyện Gia Lâm phải báo cáo những cơ quan nào?

Trả lời: Mục b, Điểm 2, Điều 8 của Quyết định 34 đã quy định rõ: "Đối với Hội có phạm vi hoạt động trong huyện báo cáo gửi đến UBND huyện". Đồng thời tại Điểm 3 của Quyết định 34 cũng cũng quy định: "Các hội thành viên chịu sự hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ, theo dõi,kiểm tra về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của hội mình tham gia làm thành viên". Theo Điều lệ Hội SVC thành phố Hà Nội thì các hội thành viên phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất những nội dung phối hợp thực hiện khi có yêu cầu. Nghĩa là Hội SVC huyện Gia Lâm phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND huyện Gia Lâm và Hội SVC thành phố Hà Nội khi có yêu cầu về những nội dung phối hợp có liên quan.

 

Câu hỏi 5: Trước thời điểm ra đời Nghị định số 45/2010/NĐ - CP ngày 21/10/2010 của Chính phủ, Hội SVC huyện Gia Lâm cũng như Hội SVC của các địa phương trong cả nước có quan hệ theo hế thống 4 cấp trên dưới thể hiện rõ trên vành dấu của từng tổ chức Hội, sau thời điểm ra đời Nghị định số 45/2010/NĐ - CP không còn tổ chức Hội theo hệ thống nữa, các Hội SVC hoạt động ở các phạm vi khác nhau có địa vị pháp lý  và pháp nhân độc lập. Vậy thì con dấu họ sử dụng trước đây vẫn mang vành dấu của hội cấp trên như trước có phải thay đổi không?  

Trả lời: Điều 17, 18 Nghị định số 99/2016/NĐ - CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sự dụng con dấu quy định chi tiết về "Hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. Giao nộp, thu hồi, hủy con dấu và hủy giá trị sử dụng con dấu" và Điều 15 của Quyết định 34 (đối với các các tổ chức Hội ở Hà Nội) thì những cơ quan đã thay đổi mô hình tổ chức như các Hội SVC nêu trong câu hỏi trên thì đều phải ra cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn chi tiết về việc thay đổi lại con dấu cho phù hợp với tổ chức Hội mới theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ - CP. Đây là việc làm cần thiết để khẳng định tính chính danh cũng như hiệu lực pháp lý của những giao dịch có liên quan đến sử dụng con dấu. Trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan, nhất là các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực của các Hội khi phát hiện ra những sai sót từ việc sử dung con dấu cần phải nhắc nhở kịp thời để tránh liên đới trách nhiệm khi xảy ra những rủi ro pháp lý đáng tiếc. 

v6

Công văn số 3892/BNN - TCCB ngày 11/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Hội SVC Việt Nam làm việc với Bộ Công an để thay đổi con dấu vì "không có tổ chức Trung ương Hội"

CV1

CV2

Trang 1, 2 của Quyết định 34/2013/QĐ - UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội: Toàn văn Quyết định 34 tại địa chỉ: http://vanban.hanoi.gov.vn/documents/10182/12079/DLFE-32602.pdf

 

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}