Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhân vật:

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương sáng vì nước, vì dân

Phú Thọ | Thứ Sáu, 19/05/2017 12:03 GMT +7

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân, Người chiến sỹ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người gắn liền với quá trình phát triển của Cách mạng Việt Nam.

Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa

Năm 1911, với tấm lòng yêu nước thương dân nồng nàn và sâu nặng, Nguyễn Ái Quốc đã ra đi tìm đường cứu nước. Người đến với Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tìm thấy con đường cứu nước, con đường giải phóng dân tộc của Cách mạng Việt Nam.

Là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và cùng với Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước làm Cách mạng Tháng Tám thành công, xây dựng nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và 20 năm kháng chiến chống Mỹ, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hồ Chí Minh không chỉ là một chiến sỹ trọn đời vì nước, vì dân mà còn là Nhà văn hóa kiệt xuất, Người luôn đánh giá cao vai trò của văn hóa “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” và “Văn hóa phải thiết thực phục vụ nhân dân, góp phần vào việc nâng cao đời sống vui tươi, lành mạnh của quần chúng”. Cuộc đời và sự nghiệp của Người không chỉ sống mãi với nhân dân Việt Nam mà còn sống mãi trong lòng nhân dân thế giới.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (tháng 5/1990), Nghị quyết của Tổ chức giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) đã ghi nhận “Người là một biểu tượng kiệt xuất và quyết tâm của cả dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. “Người là hiện thân cho khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”. Người đã trở thanh biểu tượng của niềm tin, ý chí, lương tâm và phẩm giá của thời đại.

Tấm gương sáng vì nước, vì dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời của một chiến sỹ cộng sản vì nước, vì dân và là biểu tượng của tinh thần độc lập tự cường, sáng tạo và đổi mới không ngừng. Tình cảm của Người luôn hướng về nhân dân các dân tộc, hiểu thấu nguyện vọng của đồng bào, lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân và giải quyết kịp thời các vấn đề nóng đặt ra trong đời sống xã hội. Người cho rằng “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền lực đều của dân”. Người cùng với chính phủ và nhân dân ta giải quyết thành công “giặc đói, giặc dốt” và “giặc ngoại xâm” và xây dựng đời sống mới. Người luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh” và “phải quan tâm đến lợi ích của đại đa số nhân dân đồng thời phải không ngừng phát triển kinh tế, văn hóa nhằm nâng cao đời sống nhân dân”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên mùa gặt 1954
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại từ, tỉnh           Thái Nguyên mùa gặt 1954. Ảnh: Tư liệu

 Đi theo con đường của Bác và thực hiện sáng tạo tư tưởng của Người, sau hơn 30 năm đổi mới, nhân dân ta giành được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại tiếp tục được củng cố, giữ vững và phát triển.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 7/11/2006, Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng ra Chỉ thị 06/CT-TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiếp đó Chỉ thị 03/CT-TW ngày 14/5/2011 và Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng, của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và thành công việc hàng ngày của mỗi người.

Với mục tiêu “Học Bác Hồ để sống với nhau tốt hơn và làm việc có hiệu quả hơn” gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu - tránh bệnh hình thức, báo cáo không trung thực, chống bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống cơ hội thực dụng, bè phái và lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm... nhằm tạo bước chuyển biến mới trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, gương mẫu chấp hành nghị quyết của Đảng, chính sách và phát luật Nhà nước.

Thực tế, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp phần động viên, thi đua xây dựng đời sống văn hóa của cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

Cùng với Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hàng năm đã khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách và giành được nhiều thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.

Nguồn: langvietonline.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}