Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay

BTV (tổng hợp) | Thứ Hai, 11/05/2020 21:21 GMT +7

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng Giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ tiên phong, mẫu mực của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tận tụy, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, phát triển và tiến bộ của nhân loại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công nhân, người lao động tại một nhà máy. Ảnh: TƯ LIỆU

 

Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người là tài sản vô cùng quý báu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt Đảng ta, dân tộc ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Chia sẻ tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” vừa diễn ra tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các đại biểu đã nêu một số quan điểm nhằm làm rõ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong bối cảnh hiện nay.

 

Kim chỉ nam cho con thuyền cách mạng Việt Nam

 

Nhấn mạnh tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kim chỉ nam, ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, coi đó là “cẩm nang thần kỳ”, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin “không phải là giáo điều, nó là kim chỉ nam cho hành động cách mạng; không phải là cái gì cứng nhắc, nó đầy tính sáng tạo... luôn cần được bổ sung bằng những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn sinh động”. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Người đã kiến tạo nên một kho báu tư tưởng vô giá trên mọi phương diện của sự nghiệp cách mạng về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, giữa cách mạng vô sản và cách mạng thuộc địa, giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới; về quy luật ra đời và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xây dựng một chính đảng mác xít ở một nước thuộc địa và phong kiến; về tập hợp, xây dựng lực lượng trong cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện một nước nông nghiệp có điểm xuất phát thấp, không kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, gắn liền với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa...

 

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua phong ba, bão táp đi đến những bến bờ thắng lợi. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mang tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, với quyết tâm “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, cả dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, làm nên một chiến thắng Điện Biên “nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mang ý chí đanh thép: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã chung sức, đồng lòng tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, viết nên một bản anh hùng ca của tình ruột thịt Bắc - Nam và khát vọng mãnh liệt của một dân tộc yêu chuộng hòa bình, không bao giờ bị khuất phục trước mọi kẻ thù.

 

Trong mưa bom bão đạn, vượt qua mọi gian khổ, khó khăn, nhân dân miền Bắc vừa xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, vừa làm tròn nghĩa vụ hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, để toàn quân, toàn dân ta “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” lập nên những chiến công chói lọi, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đưa cả nước đi lên, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn sinh động của đất nước

 

Tại hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương đánh giá: Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và đang phát triển toàn diện. Sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo nên những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu đó khẳng định mạnh mẽ đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng ta, đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với thực tiễn trong nước và thế giới, là minh chứng rõ ràng nhất về những giá trị soi sáng, dẫn đường của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời cũng thể hiện tầm vóc trí tuệ, bản lĩnh của Đảng ta trong việc vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng của Người trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Bên cạnh những thuận lợi đó, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, cần nhận thức được rằng, cách mạng nước ta đang đứng trước những thử thách khó khăn rất lớn. Bốn nguy cơ đã được Đảng ta chỉ ra vẫn còn hiện hữu, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình vẫn là thách thức lớn. Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn trong xã hội còn phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta. Bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phòng, chống dịch bệnh thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu là những thách thức rất lớn đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. “Hơn lúc nào hết, càng đứng trước nhiều khó khăn thách thức, chúng ta càng thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng ý thức được yêu cầu phải vững vàng kiên định, tiếp tục vận dụng đúng đắn sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn sinh động của đất nước hiện nay”, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

 

Nâng cao đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

 

Khẳng định rõ sự nghiệp cách mạng vĩ đại, tư tưởng, phong cách và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng và nhân dân ta luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu cao cả: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đặc biệt nhấn mạnh đến giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, Đảng cần phải thường xuyên tiến hành công tác xây dựng, chỉnh đốn, chăm lo, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, lấy đó làm hạt nhân đoàn kết toàn dân, thực hành dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chống chủ nghĩa cơ hội, cá nhân, vị kỷ dưới mọi hình thức.

 

“Phải gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh, thật sự “là đạo đức, là văn minh”, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của nhân dân”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

 

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân để xứng đáng là “công bộc của nhân dân” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng,

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

 

Nguồn: baophuyen.com.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}