Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghiên cứu:

 

Giải pháp đổi mới nội dung quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất bản trong lực lượng vũ trang hiện nay

Nguyễn Văn Trường | Thứ Tư, 28/08/2019 18:02 GMT +7

 

 

Hiện nay, hoạt động xuất bản có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống, có tác động, chi phối đến nhiều mặt của xã hội. Bên cạnh việc thỏa mãn nhu cầu văn hóa, tinh thần con người, hoạt động xuất bản còn là kênh thông tin hữu hiệu phục vụ công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, phát triển văn hóa và kinh tế, nâng cao dân trí, đời sống tinh thần của nhân dân... Tuy nhiên, trong hoạt động xuất bản nói chung và hoạt động xuất bản trong lực lượng vũ trang nói riêng, bên cạnh công tác quản lý, đảm bảo cho hoạt động xuất bản được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, tôn chỉ, mục đích đề ra thì vấn đề đổi mới nội dung quản lý nhà nước (QLNN)giữ vai trò rất cấp thiết và quan trọng

Còn những khó khăn

Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị QLNN đã chủ động tổ chức có hiệu quả các hoạt động xuất bản, góp phần phát huy hơn nữa vai trò của hoạt động xuất bản trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đối với hoạt động xuất bản trong lực lượng vũ trang, xuất phát từ tính chất đặc thù là mang tính bảo mật cao, các ấn phẩm thường thuộc diện lưu hành nội bộ, do vậy, nội dung QLNN càng được đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên trong nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản trong lực lượng vũ trang Việt Nam hiện nay vẫn còn một số tồn tại một số hạn chế như sau:

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển hoạt động xuất bản do chưa cụ thể hóa công văn thành các quy định chi tiết nên dẫn tới tình trạng nhiều đơn vị thuộc lực lượng vũ trang không thực hiện mà xin giấy phép các nhà xuất bản ngoài ngành, in ở cơ sở bên ngoài gây khó khăn phức tạp về quản lý tài liệu mật hoặc lưu hành nội bộ. Cấp ủy, chỉ huy một số đơn vị chưa thật sự quan tâm đến lĩnh vực xuất bản, coi đây là công tác chuyên môn thuần túy, thậm chí có nơi còn giao hết cho cơ quan. Công tác quản lý xuất bản chưa chặt chẽ thậm chí còn có tài liệu chưa được biên tập nhưng đã cấp phép xuất bản, dẫn đến những sai sót trong cả nội dung, thuật ngữ chuyên ngành, cũng như hình thức thể hiện.

Ngoài ra, một hạn chế chung trong quản lý hoạt động xuất bản của hoạt động xuất bản trong lực lượng vũ trang hiện nay là là việc cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện tinh thần của Thông tư 25 còn rất yếu đó là khi xuất bản các ấn phẩm sử dụng kinh phí ngân sách, thậm chí cả những ấn phẩm lưu hành nội bộ, lịch sử vẫn xuất bản ngoài ngành gây lãng phí, không bảo mật và vi phạm quy định Luật Xuất bản. Bên cạnh đó, việc đọc, kiểm tra, thẩm định XBP lưu chiểu, hằng năm còn diễn ra chậm chạp, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thậm chí còn phát hiện nhiều sai phạm. Các sai phạm chủ yếu tập trung vào nội dung thông tin không đúng sự thật, chưa đủ căn cử, sai chính tả, in sai với bản thảo được duyệt, đáng chú ý có xuất bản phẩm có nội dung sai phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu lộ lọt bí mật nhà nước...

Trong công tác kiểm tra thẩm định các xuất bản phẩm, nhất là các xuất bản phẩm có liên kết với tư nhân, vẫn còn tình rạng cho xuất bản những ấn phẩm có nội dung sai phạm hoặc các nhà xuất bản chưa chấp hành nghiêm quy định về nộp xuất bản phẩm lưu chiểu, nhất là số xuất bản phẩm liên kết với tư nhân thực hiện, vì vậy nhiều xuất bản phẩm được phát hành ngoài thị trường hàng năm mà NXB không biết, không nộp lưu chiểu. Bên cạnh đó, do số lượng xuất bản phẩm lưu chiểu nộp hàng năm của các NXB là khá nhiều nên các cơ quan chức năng không thể đọc hết toàn bộ, chỉ chấm chọn những tên, đầu sách đáng chú ý, sách của những tác giả, NXB thường có sai phạm để đọc lưu chiểu. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến để lọt những ấn phẩm có nội dung phức tạp, nhạy cảm được phát hành ngoài thị trường; khi đọc giả phát hiện, phản ánh các cơ quan chức năng mới biết và xử lý.

Trong công tác tổ chức bản thảo, tổ chức đội ngũ cộng tác viên biên tập viên còn thụ động về đề tài, chưa có đội ngũ cộng tác viên đông đảo, vững chắc và hợp tác lâu dài. Trong công tác biên tập còn xảy ra sai phạm, một số cán bộ, đảng viên, nhân viên phụ trách hoạt động xuất bản thiếu chủ động, không có tính sáng tạo, có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thiếu sự tích cực trong công việc, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, ý thức phấn đấu rèn luyện chưa thường xuyên dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao.

Đổi mới nội dung quản lý đối với hoạt động xuất bản trong lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu phát triển và bắt nhịp với xu thế hiện đại

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định tuy nhiên qua thực tế có thể thấy công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản trong lực lượng vũ trang còn một số hạn chế. Vì vậy, trong thời gian tới, việc đổi mới nội dung quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất bản trong lực lượng vũ trang là rất quan trọng. Đặc biệt hiện nay, lực lượng vũ trang có các Nhà xuất bản là NXB CAND và NXB QĐND là hai NXB trực thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của hai bộ này. Do vậy, đối với hoạt động xuất bản của hai NXB này đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo thường xuyên, liên tục của lãnh đạo Bộ. Cùng với đó, Đảng ủy hai NXB cũng cần phải luôn bám sát các quan điểm chỉ đạo của cấp trên và có kế hoạch cụ thể hóa, thực hiện một cách rõ ràng, hiệu quả, nắm vững nguyên tắc, quan điểm của Đảng về công tac xuất bản.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xuất bản cần chủ động, sắc bén, kịp thời trong việc dự báo, định hướng chính trị, tư tưởng, nhất là trước những vấn đề quan trọng, phức tạp trong đời sống xã hội; tuyên truyền sâu rộng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Về phương thức, bên cạnh nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định mà Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành, cần tiếp tục xây dựng, bổ sung thêm các quy định, quy chế tạo cơ sở chính trị cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động xuất bản trong lực lượng vũ trang. Tiếp tục thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và có chế tài đủ mạnh để vừa tạo điều kiện cho xuất bản phát triển đúng hướng, vừa xử lý dứt điểm, kịp thời các sai phạm,nhất là các sai phạm lớn, lặp lại và kéo dài.

Đối với việc quy hoạch phát triển dài hạn cho ngành Xuất bản trong lực lượng vũ trang cũng cần có những sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản cho phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế. Đặc biệt nên có quy định riêng, chế tài riêng cho xuất bản từng loại sách để tránh dẫn đến tình trạng lách luật mà bản thân những người quản lý cũng khó đưa ra phương án xử lý tối ưu.

Đối với lực lượng CAND và QĐND, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước thời gian qua có nhiều thay đổi nhanh chóng, đang và sẽ đặt ra những yêu cầu mới về quy hoạch hoạt động xuất bản. Do vậy, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai và phối hợp triển khai một cách đồng bộ, tập trung và thống nhất từ Trung ương, tới cơ quan chủ quản là Cục Truyền thông – Bộ Công an và Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng một số công việc chủ yếu và quan trọng như tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về nội dung Quy hoạch đã được phê duyệt bằng các hình thức phù hợp, tiến tới nâng cao nhận thức cho mọi đối tượng trong việc quan tâm, chú trọng tạo điệu kiện cho hoạt động xuất bản, in, phát hành phát triển mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ta vẫn còn nhiều bất cập, điều này đặt trong hoạt động của hai NXB trong lực lượng vũ trang là hết sức quan trọng bởi tính chất đại diện và mức độ tri thức của tài liệu. Do vậy, các chiến lược, quy hoạch đề ra cần tăng cường sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực này nhằm cải thiện công tác thực hiện bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ, giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các NXB trong lực lượng vũ trang Việt Nam. Bản thân các NXB cũng cần đẩy mạnh hiệu quả của việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến bản quyền trong hoạt động xuất bản; nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ có liên quan đến bản quyền cho cộng đồng, NXB, các cơ quan quản lý nhà nước. Hoàn thiện các cơ chế đảm bảo quyền tác giả trong hoạt động xuất bản, xây dựng cơ chế kiểm soát cạnh tranh để hình thành một thị trường sách lành mạnh và ổn định cũng góp phần vào bảo đảm quyền tác giả.

Ngoài ra, các quy hoạch phát triển xuất bản trong lực lượng vũ trang Việt Nam cũng cần hướng tới việc phát triển XBP chất lượng cao, lấy kỹ thuật số hóa làm nền tảng để thực hiện việc kiến thiết tài nguyên số hóa, sau những nỗ lực xây dựng, phát triển, sẽ hình thành một hệ thống XBP lấy sản phẩm chất lượng cao, lập thể hóa làm hạt nhân.

Trong giai đoạn cách mạng mới, nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND và QĐND cũng như hoạt động xuất bản trong lực lượng vũ trang là phải đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thế trận Quốc phòng nhân dân… Để thực hiện nhiệm vụ này, công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất bản trong lực lượng vũ trang phải được coi trọng, kịp thời phát hiện những vụ in lậu liên quan đến các loại xuất bản phẩm của mình, đặc biệt đối với sách chuyên khảo, sách phục vụ hướng dẫn thi hành pháp luật và sách vi phạm bản quyền tác giả của mình. 

Bên cạnh việc huy động sức mạnh tổng hợp của các cá nhân, đơn vị trong nước, các NXB trong lực lượng vũ trang cần hết sức tranh thủ mọi sự ủng hộ và giúp đỡ của quốc tế để thúc đẩy ngành xuất bản trong lực lượng vũ trang, đảm bảo đúng định hướng của Đảng, hiện đại hóa, hòa nhập vào thị trường ASEAN và quốc tế. Việc tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế sẽ giúp các NXB đạt được một số nhu cầu như du nhập công nghệ mới từ những nước tiên tiến, đào tạo tay nghề và kiến thức cho đội ngũ biên tập, cho công nhân, đội ngũ cán bộ quản lý; tranh thủ vốn đầu tư, học hỏi kinh nghiệp quản lý, tìm hiểu và mở rộng thị trường để tạo công ăn việc làm cho người lao động; nâng cao sức cạnh tranh, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo ảnh hưởng trong hợp tác quốc tế, tăng kim ngạch xuất khẩu về in và nâng cao năng lực sản xuất để thu hút các sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước đang đưa in gia công ở nước ngoài.

Đồng thời, chú ý nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản trong lực lượng vũ trang nhân dân với một các yêu cầu như sau:

+ Là người có quan điểm chính trị rõ ràng, nhất mực trung thành với lý tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam, có niềm tin vào chế độ, vào con đường đi lên CNXH của nước ta;

+ Là người am hiểu về lý luận và nghiệp vụ xuất bản. Đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất trong việc lựa chọn cán bộ quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản trong lực lượng vũ trang;

+ Phải được trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội;

+ Là người có phong cách lãnh đạo, chỉ huy, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được phân công phụ trách;

+ Là người có uy tín, có khả năng quyết đoán trong công việc;

+ Có sự am hiểu về luật pháp, có khả năng tổ chức, hướng dẫn hoạt động thực tế theo quy định của pháp luật và các văn bản dưới luật;

+ Phải là người trung thực, có tinh thần đấu tranh kiên quyết với các sai phạm, có khả năng xử lý các sai phạm một cách chính xác và nghiêm túc.v.v..

Đối với đội ngũ biên tập viên cũng cần đáp ứng các điều kiện cơ bản như: Có đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao và có chương trình đào tạo, bồi dưỡng thích hợp và đạt hiệu quả cao.

Trong hoạt động tăng cường quản lý hoạt động liên kết xuất bản của các nhà xuất bản trong lực lượng vũ trang, việc quản lý chặt chẽ hình thức liên kết xuất bản sẽ góp phần nâng cao chất lượng XBP. Bên cạnh đó, chú ý đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý xuất bản, đề xuất các ý tưởng sáng tạo về hình ảnh và nội dung nhằm cải tiến nội dung và hình thức đảm bảo chất lượng cao,... tiến tới hội nhập toàn cầu và góp phần giảm bớt vấn đề vì phạm bản quyền hình ảnh.

Trên đây là những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý xuất bản trong lực lượng vũ trang Việt Nam. Những giải pháp trên được đề cập cả trên góc độ nhận thức cũng như tổ chức thực hiện trên thực tế trên tinh thần quán triệt quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xuất bản. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên chắc chắn sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản trong lực lượng vũ trang Việt Nam hiện nay.

 

                                                                       

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}