Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghệ thuật:

 

Hát Quan họ phát triển sâu rộng trong cộng đồng dân cư

Hoàng Thương | Thứ Năm, 15/12/2016 10:16 GMT +7

Từ khi được UNESCO công nhận Quan họ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, và sự quan tâm của các cấp ủy đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng các cấp... dân ca Quan họ Kinh Bắc phát triển sâu rộng ở các địa phương tỉnh Bắc Giang và huyện Việt Yên.

Năm 2016, Trung tâm Văn hóa Quan họ truyền thống khu vực Bắc Giang (Trung tâm) đã thực hiện có kết quả nhiệm vụ củng cố tổ chức hoạt động của Trung tâm và các Câu lạc bộ; Phát triển hội viên; Tổ chức giao lưu hát Quan họ tại các huyện; Truyền dậy hát Quan họ truyền thống với nguồn kinh phí do Trung tâm tự huy động trang trải và một phần nguồn kinh phí do các hội viên tự nguyện tài trợ, đóng góp.

Trung tâm đã coi trọng công tác phát triển và hoạt động của các Câu lạc bộ ở các địa phương. Đến nay, toàn Khu vực Bắc Giang có hơn 2 chục câu lạc bộ Quan họ sinh hoạt với trên 300 hội viên. Trong đó huyện Việt Yên có 6 CLB, Lạng Giang 3 CLB, Tân Yên 2 CLB, Yên Dũng 5 CLB, Yên Thế 2 CLB, Hiệp Hòa 1, Bắc Ninh 1 CLB... Hội viên nhỏ tuổi nhất là 13 và lớn tuổi nhất đã ngoài 80...

Các hội viên ngoài một số ở các cơ quan tổ chức nghỉ chế độ về tham gia, còn đa số là lực lượng quần chúng tham gia tích cực vào hoạt động của các câu lạc bộ, góp phần vào sự nghiệp xã hội hóa các hoạt động nghiên cứu và phát triển văn hóa Quan họ cộng đồng. 

Hoạt động của các Hội đồng chuyên môn, Ban biên tập đã tổ chức sưu tầm, tập hợp những làn điệu dân ca Quan họ cổ, Quan họ thể hiện theo phương pháp mới cải biên, sân khấu hóa... để truyền dậy cho các tầng lớp nhân dân yêu thích văn hóa Quan họ. Từ đó khơi dậy và phát huy nội lực và khả năng hát Quan họ ở từng địa phương trong khu vực Bắc Giang. Các Câu lạc bộ Quan họ Tiền phong ( Yên Dũng), Quang Châu (Việt Yên), Bố Hạ (Yên Thế), Tân Thanh (Lạng Giang), Tăng Tiến, Minh Đức, TT Bích Động (Việt Yên)...đã hoạt động đạt nhiều kết quả trong năm 2016.

Đến nay giao lưu hát Quan họ không chỉ diễn ra ở các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn ở các cơ quan, tổ chức xã hội mà đã phát triển sâu rộng trong cộng đồng dân cư ở các địa phương. Đặc biệt hát Quan họ đã bắt đầu phát triển mạnh tại các huyện xa bờ Bắc Sông Cầu như: Yên Thế, Lạng Giang, Lục Ngạn, Sơn Động... nơi mà phong trào hát Quan họ trước đây còn hạn chế. Năm 2016, Trung tâm đã có 15 lượt truyền dậy hát Quan họ ở các câu lạc bộ với gần 100 lượt hội viên tham gia.

Trung tâm đã coi trọng công tác thông tin truyền thông, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về hát Quan họ và coi đây là nhiệm vụ quan trọng để quảng bá hình ảnh và hoạt động của quần chúng nhân dân, những người trực tiếp tham gia bảo tồn, giữ gìn và phát huy văn hóa Quan họ.

Các câu lạc bộ đã thường xuyên nghe thông tin, tư vấn, đào đạo, bồi dưỡng hát Quan họ ở các địa phương do Trung tâm văn hóa Bắc Giang và Trung tâm tổ chức. Các đợt đào tạo bồi dưỡng đã có hàng trăm lượt hội viên tham gia. Tham gia hát Quan họ huyện Việt Yên và tỉnh Bắc Giang tại Chùa Bổ Đà, Chùa Ích Minh và các tỉnh, các huyện... các liền anh, liền chị ở các câu lạc bộ đã thể hiện có kết quả các làn điệu dân ca Quan họ. Các tiết mục hát, chương trình dàn dựng nghệ thuật hát Quan họ hay, đã được thông tin kịp thời trên một số trang thông tin của TW, địa phương và mạng xã hội để nhân dân trong khu vực, cả nước và kiều bào ở nước ngoài thưởng thức về Văn hóa Quan họ Kinh Bắc.

Năm 2016, Trung tâm VHQHTT Khu vực Bắc Giang đã tổ chức được 10 buổi giao lưu trên địa bàn khu vực tỉnh Bắc Giang ở các huyện như: Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, Tân Yên, Yên Thế, Chùa Ích Minh...Tại các buổi giao lưu, Các câu lạc bộ ở các huyện đăng cai đã phối hợp tốt với địa phương tổ chức địa điểm, phương tiên kỹ thuật, công tác đón tiếp, hậu cần... cho buổi trình diễn. Đặc biệt, lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương, phòng Văn hóa TT, TTVH các huyện Yên Dũng, Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang, Việt Yên... đã có mặt tham dự và động viên cổ vũ, chỉ đạo hoạt động văn hóa Quan họ tại địa phương. Ngoài các buổi tổ chức giao lưu hát Quan họ ở địa phương, các câu lạc bộ Quan họ còn tổ chức giao lưu tại các huyện và tỉnh bạn như: Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Hà Nam...

Hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2016, Trung tâm đã có 10 câu lạc bộ Quan họ ở các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, Yên Thế... và hơn 3 chục ông bà là lãnh đạo và các hội viên các câu lạc bộ, đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tổng Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tặng Bằng khen.

Năm 2016 hoạt động của Trung tâm còn bộc lộ những tồn tại cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện năm 2017 và những năm tiếp theo, đó là: Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm theo Điều lệ và quy chế hoạt động của Trung tâm đã quy định. Kết quả tham gia công việc của một số lãnh đạo, hội viên chưa cao. Năng lực chuyên môn chưa đáp ứng với yêu cầu công việc được giao. Kinh phí hoạt động của Trung tâm và các câu lạc bộ còn hạn chế, mới chỉ dựa vào nguồn hội phí đóng góp của các hội viên. Sự phối hợp với các cơ quan tổ chức xã hội trong thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm có những mặt chưa đạt yêu cầu đề ra. Sự quan tâm của một số cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chức năng ở một số địa phương còn hạn chế...

Năm 2017, Trung tâm VHQHTT Khu vực Bắc Giang tập trung củng cố tổ chức, phát triển hội viên nhằm phát huy tài năng và trí tuệ của lực lượng quần chúng nhân dân trong việc phục hồi nếp sống, sinh hoạt văn hóa Quan họ trên địa bàn Khu vực Bắc Giang. Tổ chức phong trào quần chúng tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát triển văn hóa Quan họ đã được UNESCO công nhận “Dân ca Quan họ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sẽ tổ chức giao lưu buổi hát Quan họ trong khu vực và các tỉnh bạn. Tham gia nghiên cứu, sưu tầm và thể nghiệm Văn hóa Quan họ truyền thống theo các phương pháp mới, thực hiện phương pháp tổ chức mới trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển VHQHTT ở các địa phương. Tổ chức thực hiện các dự án bảo tồn và phát triển VHQHTT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức thông tin tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, tham quan các địa phương trong khu vực và các tỉnh bạn để nâng cao nhận thức nghiệp vụ về VHQHTT.  Liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước trong các lĩnh vực nghiên cứu, sáng tác, biểu diễn, đào tạo và phổ cập thông tin về văn hóa Quan họ. Giáo dục thông qua truyền thông và hợp tác quốc tế về nghệ thuật VHQHTT. Thiết lập và quản trị Trang thông tin điện tử chuyên giới thiệu về Văn hóa Quan họ truyền thống trên địa bàn tỉnh, khu vực, cả nước và trên thế giới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017, Trung tâm văn hóa Quan họ truyền thống khu vực Bắc Giang cần có sự tăng cường quan tâm của cả hệ thống chính trị - các cơ quan ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội từ TW đến địa phương đặc biệt là huyện Việt Yên Trung tâm Văn hóa Quan họ truyền thống bên bờ Bắc Sông Cầu với công tác bảo tồn và phát huy Văn hóa Quan họ truyền thống đã được UNETSCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.    

 

Tiết mục tham gia dự thi của Trường sĩ quan chính trị Bắc Ninh Tại Hội thi tiếng hát quan họ

do nhà trường phối hợp với Trung tâm văn hóa quan họ truyền thống khu vực Bắc Giang tổ chức.       

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}