Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Dân tộc:

 

Kiên Giang: Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Trương Anh Sáng | Thứ Ba, 02/03/2021 18:40 GMT +7

 

Tỉnh xác định đẩy mạnh phát triển kinh tế nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các dân tộc trong cộng đồng, phấn đấu đến năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer còn khoảng 3%.

Để đạt kết quả đề ra, Tỉnh Kiên Giang xác định đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng cơ sở, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào DTTS một cách đồng bộ và có hiệu quả. Phát triển và nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, lành mạnh và thực hiện tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, nâng cao trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn hóa, đảm bảo vệ sinh môi trường vùng đồng bào DTTS.

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất và năng lực. Củng cố hệ thống chính trị ở các xã, phường, thị trấn vùng DTTS trong sạch, vững mạnh; nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc tham gia thực hiện tốt chính sách dân tộc.

Đồng thời xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn xung yếu, trọng điểm. Làm tốt công tác đối ngoại với chính quyền các tỉnh Campuchia giáp biên để xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, hợp tác và phát triển. Ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ hoặc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện tốt việc lồng ghép các chính sách, chương trình, dự án và huy động nhiều nguồn lực để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS. Tập trung công tác đào tạo và dạy nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, vốn phát triển sản xuất, chính sách đối với người có uy tín để giảm nghèo và nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc.

Có chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa như tiếng nói, chữ viết, văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, Hoa. Khôi phục, duy trì và phát triển các loại hình văn hóa, như: đua ghe Ngo, hát Dù kê, nhạc Ngũ âm, nhạc truyền thống, hội diễn văn nghệ quần chúng... của người Khmer; múa Lân - Sư - Rồng... của người Hoa.

Giải quyết kịp thời các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng về tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào DTTS phù hợp với quy định của pháp luật. Hỗ trợ việc trùng tu, sửa chữa và xây dựng một số chùa có công trong kháng chiến, chùa được công nhận di tích và xây dựng, sửa chữa một số lò hỏa táng, đặc biệt là xây dựng một số lò hỏa táng hiện đại ở một số chùa Khmer và nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống.

Nắm chắc mọi diễn biến tình hình, kịp thời phát hiện ngăn chặn và chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, ý thức chấp hành pháp luật, ngăn chặn việc qua lại biên giới Campuchia trái phép; giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật các vụ khiếu kiện, không để xảy ra "điểm nóng" về an ninh trật tự ở vùng DTTS.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS. Dạy chữ Khmer cho cán bộ công tác ở vùng có đông đồng bào DTTS. Có chính sách tiếp nhận những học sinh, sinh viên DTTS đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng vào các cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước và phát triển đảng viên là người dân tộc DTTS để đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện, vững chắc trong vùng DTTS.

Đổi mới phương thức tập hợp quần chúng là đồng bào DTTS vào các tổ chức đoàn thể với nội dung và hình thức phù hợp với phương châm “Tích cực, kiên trì, tế nhị, vững chắc”; thực hiện tốt công tác dân vận “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân” và phát huy vai trò của lực lượng cốt cán, người có uy tín trong đồng bào DTTS để hướng dẫn đồng bào chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và giữ gìn quốc phòng - an ninh trong vùng đồng bào DTTS.

Đồng bào các dân tộc thiểu số có trên 66.521 hộ với trên 280.259 khẩu, chiếm trên 15,48% dân số. Cộng đồng các dân tộc có truyền thống đoàn kết, cần cù lao động góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, cuộc vận động giảm nghèo xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh ở vùng đồng bào DTTS.

Phấn đấu đến năm 2024 trên 99% hộ dân tộc có điện sinh hoạt và 95% hộ sử dụng nước sạch và cơ bản không còn nhà siêu vẹo tạm bợ, 100% đồng bào được nghe đài phát thanh và xem truyền hình, các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của DTTS được bảo tồn và phát huy; các trạm y tế xã có đông đồng bào DTTS có bác sĩ phục vụ.

Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Trung ương và của tỉnh trong việc tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tạo điều kiện để đồng bào DTTS phát triển sản xuất, giảm nghèo, chắc chắn trong thời gian tới và trong những năm tiếp theo đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các DTTS sẽ không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS ngày càng khởi sắc và đổi mới.

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}