Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật giới thiệu nhiều ấn phẩm mới có giá trị

Đỗ Bình | Thứ Tư, 17/05/2017 17:10 GMT +7

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã tổ chức Lễ công bố 8 ấn phẩm mới được xuất bản trong 6 tháng đầu năm 2017.

Những ấn phẩm tiêu biểu có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn; giá trị nghiên cứu chuyên sâu, được giới thiệu lần này, gồm: “Sửa đổi lối làm việc” và “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để xây dựng đất nước” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; “Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định”; “Lê Duẩn - Một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam”; Sức sống “Những việc cần làm ngay” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; “Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nội”; Bộ sách “Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển”. 


 

Phát biểu tại Lễ công bố, Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành cho biết, những tháng đầu năm 2017, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 200 ấn phẩm có giá trị về chính trị - xã hội, lịch sử, văn hóa, pháp luật, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Nhiều ấn phẩm có nội dung đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, lý luận nhằm phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, thù địch, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Ông Phạm Chí Thành cho biết, trong số các ấn phẩm chọn lọc để giới thiệu lần này, hai tác phẩm nổi bật là: “Sửa đổi lối làm việc” và “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch rõ những căn bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của Ðảng ta. 

Ngày nay, những giá trị trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa được khẳng định và phát huy mạnh mẽ khi toàn Đảng, toàn dân đang đẩy mạnh học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”. 

Tác phẩm “Đời sống mới” đã nêu rõ bổn phận, trách nhiệm khi tham gia xây dựng đời sống mới của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị trên năm phương diện: cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại và cách làm việc. Nội dung cốt lõi của việc xây dựng đời sống mới là thực hành cần, kiệm, liêm, chính. 

Tác phẩm “Đời sống mới” đã tạo động lực to lớn cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Hiện nay, những nội dung trong tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, công tác dân vận, xây dựng chuẩn mực đạo đức con người Việt Nam mới. 

Đặc biệt, trong tháng 2/2017, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã ra mắt bạn đọc cuốn sách “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách gồm 10 bài được tuyển chọn trong các bài phát biểu và trả lời phỏng vấn báo chí của Tổng Bí thư từ sau Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đến nay. Các bài viết trong cuốn sách có nội dung vừa sâu sắc về lý luận, vừa bám sát tình hình trong Đảng, tập trung trả lời những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, những điều mà nhân dân đang kỳ vọng.

Nguồn: TTXVN

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}