Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Sáng mãi Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vũ Xuân Bân | Thứ Hai, 11/06/2018 22:42 GMT +7

(Vanhien.vn) Cách đây đúng 70 năm (11/6/1948- 11/6/2018), khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn cam go, quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, động viên mọi lực lượng cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc.

Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài báo “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc". Ảnh: Tư liệu


Sáng mãi Lời kêu gọi thi đua ái quốc, phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc: Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều…

Lời kêu gọi đó được truyền đi như lời hiệu triệu, thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, ra sức thi đua, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Tuy đã 70 năm nhưng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. 

Cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay”.  Các địa phương trong cả nước đã có nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tuyên dương những gương điển hình, tiên tiến tiêu biểu, phát động tiếp tục thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc  trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước.


Tại Thủ đô Hà Nội, Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và tuyên dương các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động qua các thời kỳ. 700 đại biểu là các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến qua các thời kỳ, là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước từ mọi miền Tổ quốc, trên các lĩnh vực, đã về dự lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm, chỉ rõ: 70 năm qua, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Thi đua đã thực sự trở thành một động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước được phát động, mang lại hiệu quả thiết thực trong kháng chiến cứu nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng, giữ vững chủ quyền quốc gia, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng nghìn tỉ đồng. Nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan toả trong cả nước, đến mọi tầng lớp nhân dân.

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, cần đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, trong đó cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư  tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tiếp tục nhân rộng các phong trào thi đua cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, nhân ái, nhân văn, phát triển toàn diện...

Sau 70 năm, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tich Hồ Chí Minh vẫn là cơ sở, nền tảng cho việc xây dựng con người mới trong phong trào thi đua yêu nước, là những chỉ dẫn quý giá đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua. Trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua cần tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ biểu dương, khen thưởng, đưa phong trào thi đua yêu nước lên tầm cao mới. Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}