Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn Hóa Thông Tin:

 

Thanh niên Việt Nam – Lá cờ đầu trong quá trình phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế

Phạm Sinh | Thứ Hai, 26/03/2018 16:45 GMT +7
(vanhien.vn) Theo Báo cáo Quốc gia về Thanh niên Việt Nam năm 2015 do Bộ Nội vụ và Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp công bố tháng 6 năm 2015 thì: Dân số thanh niên nước ta (từ 16 đến 30 tuổi - theo Luật Thanh niên) tính đến năm 2014 là 25.078.764 người, chiếm 27,7% dân số cả nước. Như vậy có thể thấy rằng lực lượng thanh niên Việt Nam chiếm một tỷ lệ tương đối lớn trong cơ cấu dân số Việt Nam nói chung và lực lượng lao động nói riêng. Đây chính là nền tảng và động lực quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế.
Thanh niên là lực lượng xung kích trong quá trình phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế
 
1. Thanh niên Việt Nam – lực lượng xung kích trong quá trình phát triển đất nước:
 
Thanh niên Việt Nam là một trong những nhân tố cực kỳ quan trọng trong thời kỳ đổi mới của đất nước ta. Thanh niên chính là lực lượng xung kích cách mạng, là nguồn nhân lực quyết định thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin đều coi thanh niên là một lực lượng cách mạng hùng hậu, có vai trò quan trọng trong cách mạng và xem xét vấn đề thanh niên luôn gắn bó với giai cấp công nhân và đảng tiên phong. C.Mác khẳng định: "Do những quy luật phát triển khách quan của xã hội, thanh niên bao giờ cũng giữ vai trò quan trọng trong việc kế thừa và phát triển những thành tựu của những người đi trước”. 
 
Kế thừa và phát huy những tư tưởng của Chủ nghĩa Mác- Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên". Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò và vị trí của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta. Người biểu lộ niềm tin vững chắc vào thế hệ trẻ, là lớp người “xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội”  và “trong mọi công việc, thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu “Đâu cần, thanh niên có; đâu khó, có thanh niên". Người luôn động viên, khích lệ: "Thanh niên phải xung phong đến những nơi khó khăn gian khổ nhất, nơi nào người khác làm ít kết quả, thanh niên xung phong đều làm cho tốt".
 
Đảng và Nhà nước ta luôn thể hiện niềm tin son sắc và quan tâm đến thanh niên bằng nhiều chủ trương, chính sách như Luật Thanh niên (năm 2005); Chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2020 và nhiều chính sách khác như: nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, dạy nghề cho thanh niên, các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế… Điều này vừa thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của nhà nước vào thanh niên, vừa là cơ hội để thanh niên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. 
 
Hiện nay đất nước ta đang trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện  đại hóa gắn với phát triển nền kinh tế tri thức, đây chính là cơ hội để thanh niên thể hiện tài năng, cống hiến cho đất nước.  Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa VII nêu rõ: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường Xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào thanh niên”. Và Nghị quyết về: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được thông qua tại Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa IX tiếp tục khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng Chủ nghĩa Xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước”. 
 
Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo và kỳ vọng lớn lao vào thế hệ thanh niên nên việc  giáo dục, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho thanh niên phát triển, trưởng thành, phát huy mọi tiềm năng của mình không ngừng được mở rộng và nâng cao. Hơn bao giờ hết, mỗi thanh niên cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm để không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.
 
2. Thanh niên Việt Nam – lực lượng tiên phong trong quá trình hội nhập quốc tế:
 
Xu thế phát triển chủ đạo trên thế giới ngày nay là hoà bình, hợp tác và phát triển, đã tạo điều kiện cho tất cả các nước phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Hợp tác quốc tế và toàn cầu hoá kinh tế là xu thế tất yếu tạo ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng chứa đựng nhiều yếu tố bất bình đẳng, gây ra những thách thức không nhỏ cho các quốc gia, nhất là các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Kinh tế tri thức cũng sẽ được nhiều nước ứng dụng, thực hiện và sẽ trở thành nền tảng cho sự phát triển của nhân loại trong tương lai.
 
Hiện nay, Việt Nam đã có mối quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa  với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ; đồng thời nước  ta cũng tích cực hợp tác với nhiều tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế như: Ngân hàng phát triển Á Châu, Quỹ tiền tệ thế giới, Ngân hàng thế giới. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam được đẩy mạnh và đưa lên một tầm cao hơn bằng việc tham gia các tổ chức kinh tế, thương mại khu vực và thế giới, ký kết các hiệp định hợp tác kinh tế song phương, đa phương như: gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1995; tham gia Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) năm1996; tham gia sáng lập Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM)  năm 1996 và đến năm 1998, Việt Nam được kết nạp vào Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Đặc biệt, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã có một bước đi quan trọng khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào ngày 11 tháng 01 năm 2007. Đây được coi là những  bước đột phá về hành động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
 
Việc hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng giao lưu mối quan hệ thương mại với các nước, các tổ chức quốc tế là một cơ hội để đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển. Từ những cơ sở đó đã tạo ra nhiều cơ hội, môi trường thuận lợi để thanh niên Việt Nam thể hiện và khẳng định tài năng, trí tuệ, bản lĩnh của tuổi trẻ, để cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước nói riêng và sự phát triển của nhân loại nói chung.
 
Hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá là xu thế tất yếu. Xu thế này sẽ tạo ra thị trường lao động toàn cầu, công dân toàn cầu, thanh niên toàn cầu. Nhưng cũng là một thách thức không nhỏ đối với lực lượng thanh niên nước ta. Vì vậy để hội nhập thành công với thế giới, thanh niên Việt Nam cần phải phát huy được những phẩm chất, bản lĩnh của mình như: bản lĩnh chính trị; bản lĩnh học tập - trí tuệ; bản lĩnh đấu tranh - xây dựng; bản lĩnh về đạo đức - lối sống; bản lĩnh văn hóa - hội nhập; bản lĩnh sống vì mọi người…
 
Với vị trí, vai trò là người chủ hiện tại và tương lai của nước nhà, thanh niên Việt Nam với lực lượng đông đảo chiếm gần 30% dân số, chính là lực lượng sung mãn về thể lực, giàu khát vọng, hoài bão, có nhu cầu, có khả năng tiếp thu nhanh nhạy những  kiến thức  mới, những thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật và quản lý hiện đại trên thế giới, năng động sáng tạo, chủ động học hỏi những cái mới, cái tiến bộ của nhân loại. 
 
Để xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, nhà nước và dân tộc giao phó trong quá trình hội nhập quốc tế, lực lượng thanh niên Việt Nam đã và đang ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lực và bản lĩnh cách mạng nhằm thích ứng nhanh và hiệu quả sự phát triển chung của khu vực và thế giới. Đồng thời cũng phát huy và giữ vững được những giá trị, bản sắc tốt đẹp của dân tộc. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn nhưng cũng rất vinh quang của lực lượng thanh niên Việt Nam. 
 
Đất nước Việt Nam có thể phát triển nhanh và bền vững hay không, đòi hỏi phải có sự chung tay của tất cả các lực lượng xã hội, một trong những nhân tố quan trọng nhất là lực lượng thanh niên, cánh tay phải đắc lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta vững tin rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và được giáo dục đào tạo trong môi trường mới, chắc chắn thanh niên Việt Nam sẽ có đủ năng lực và trí tuệ để hoàn thành được mọi nhiệm vụ mà xã hội giao cho, đúng như lời khẳng định của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) về công tác thanh niên trong thời kỳ đổi mới: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường Xã hội Chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên. Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”./.
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}