Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Trong nước:

 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tạp chí Cộng sản

Quỳnh Hoa | Thứ Tư, 14/11/2018 18:15 GMT +7

(Vanhien.vn) Sáng 14/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc với Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản.

                  Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Báo cáo với Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn cho biết hơn 30 năm đổi mới vừa qua, Tạp chí Cộng sản đã đạt được nhiều kết quả tích cực và nổi bật. 

Tạp chí luôn đi đầu trong tuyên truyền, giáo dục về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, những vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. 

Tạp chí Cộng sản luôn đi tiên phong trong hướng dẫn lý luận và hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, động viên phong trào quần chúng; chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước; tham gia tích cực và có hiệu quả vào việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. 

Kết quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Tạp chí góp phần cùng các cơ quan lý luận khác cung cấp những luận cứ lý luận và thực tiễn quan trọng cho việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước.

Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã cơ cấu lại hệ thống ấn phẩm, tinh gọn bộ máy và sắp xếp lại nhân sự theo nguyên tắc: phân tách nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ tự chủ; biên chế thực tế của Tạp chí phải tinh giản qua các giai đoạn; mỗi việc do một đầu mối, một người chủ trì, nhưng một đơn vị, một người có thể làm nhiều việc.

Về hệ thống ấn phẩm của Tạp chí có hai nhóm gồm nhóm ấn phẩm tập trung phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhóm ấn phẩm kết hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ tự chủ.

Về tinh gọn bộ máy, Ban Biên tập tiến hành rà soát tổng thể chức năng, nhiệm vụ của toàn Bộ Biên tập, cũng như của các đơn vị cấp vụ và các phòng trực thuộc. Trên cơ sở đó, quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ, vốn trước đây do một số đơn vị cùng thực hiện, về một đơn vị chủ trì. Từ tháng 10/2018, số phòng trực thuộc các đơn vị giảm từ 20 phòng còn sáu phòng…

Kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương, Tạp chí Cộng sản đề nghị Bộ Chính trị xem xét, ban hành Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của Tạp chí Cộng sản; sớm ban hành chỉ thị mới thay Chỉ thị 11 và Kết luận 29 về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng gắn với hướng dẫn cụ thể sử dụng báo, tạp chí trong công tác Đảng với sự phối hợp tích cực với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức các cấp. 

Tạp chí đề nghị mở rộng diện phát báo, tạp chí Đảng đối với các đồng chí đã nghỉ hưu (từ Thứ trưởng, thiếu tướng trở lên) và khuyến khích các địa phương bỏ kinh phí mua phát báo, tạp chí Đảng cho các đồng chí nguyên là ủy viên Ban Thường vụ trở lên; xem xét, phê duyệt Đề án xây dựng Thư viện điện tử của Tạp chí Cộng sản; cho phép mở trang tiếng Tây Ban Nha để tuyên truyền khu vực Mỹ-Latinh trên Tạp chí điện tử. 

Bên cạnh đó, đề nghị Ban Bí thư tiếp tục giao cho Tạp chí Cộng sản giúp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ của Tạp chí A Lunmay (Lào).

Sau khi nghe đề xuất, kiến nghị của Tạp chí Cộng sản và ý kiến tham mưu của các vụ, chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ươngVõ Văn Thưởng đánh giá cao đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên của Tạp chí Cộng sản những năm qua đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của “Tạp chí Đỏ," xứng đáng là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng. 

Tạp chí Cộng sản thực sự là ngọn cờ tiên phong truyền bá, hướng dẫn lý luận chính trị; tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận; duy trì và thường xuyên cải tiến nhiều chuyên mục mang bản sắc riêng, để lại nhiều dấu ấn với bạn đọc; đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch và các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa," tích cực tham gia thông tin đối ngoại đối với các vấn đề ở tầm lý luận chính trị.

Phân tích bối cảnh, yêu cầu của tình hình mới đối với công tác của Tạp chí, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Tạp chí Cộng sản cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện trên tất cả các mặt nghiên cứu, tuyên truyền, hướng dẫn lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, đấu tranh tư tưởng-lý luận và thông tin đối ngoại… để tăng tính thuyết phục, với luận cứ khoa học xác đáng. 

Đối với việc cơ cấu lại các ấn phẩm gắn với tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng tổng hợp, công tác của Tạp chí, ông Võ Văn Thưởng lưu ý Tạp chí cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích và sứ mệnh của Tạp chí Cộng sản để tiến hành đổi mới và nâng cao chất lượng mọi mặt công tác; phải đứng trên quan điểm kế thừa và phát triển để tiến hành đổi mới và nâng cao chất lượng tổng hợp, nâng cao chất lượng của Tạp chí. Trong đó, cần đánh giá những tác phẩm, chuyên mục, thể loại báo chí… là thế mạnh của Tạp chí. 

Đồng thời, Tạp chí cần lưu ý việc phát triển phải xuất phát từ điều kiện cụ thể, nhiệm vụ cách mạng hiện nay mà đổi mới, cải tiến sản phẩm. Cách thức tổ chức tòa soạn phải kế thừa được cách làm truyền thống, thể hiện sự phát triển trên cơ sở tận dụng được lợi thế của công nghệ truyền thống số- đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Nhấn mạnh cần phải đảm bảo tính phù hợp giữa cơ cấu tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ với chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí trong thời kỳ mới, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh trong xu thế hình thành truyền thông đa phương tiện, Tạp chí cần nắm bắt những xu hướng mới để vừa hiện đại hóa các khâu thu thập, xử lý và tổ chức thông tin, tri thức, biên tập và xuất bản các ấn phẩm, vừa phát huy vai trò của truyền thông số đáp ứng yêu cầu tuyên truyền nhanh nhạy, kịp thời trong điều kiện báo, tạp chí in ngày càng chịu sức ép của báo mạng điện tử.

Trên cơ sở cơ bản đồng tình với đề xuất của Tạp chí Cộng sản trong việc cơ cấu lại một số ấn phẩm, đổi mới nội dung, mở thêm trang tiếng nước ngoài, xuất bản thêm ấn phẩm chuyên đề…, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, cần rà soát, phân loại đánh giá từng ấn phẩm, từng chuyên mục, từng thể loại tạp chí hiện có, đặc biệt là xem ưu điểm và hạn chế trong công tác tuyên truyền, chỗ nào trùng lặp, không đúng tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí phải khắc phục, điều chỉnh, nhất là những chuyên mục bị “báo hóa." 

Nâng cao hơn nữa tính hấp dẫn bằng cách đổi mới cách trình bày kết hợp phong cách truyền thống với hiện đại; áp dụng tòa soạn điện tử; kết hợp tốt giữa nghiên cứu lý luận với nâng cao chất lượng biên tập; tăng cường đấu tranh vạch trần các quan điểm sai trái, thù địch bằng lý lẽ sắc bén, luận cứ thuyết phục; đẩy mạnh tổng kết những mô hình mới, cách làm hay để bổ sung và phát triển lý luận…

Đối với nội dung tinh gọn bộ máy, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ gắn với đổi mới công tác biên tập, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu, tinh gọn nhưng phải làm cho tổ chức mạnh hơn, đoàn kết hơn, thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao; tinh gọn phải gắn với đổi mới mô hình tổ chức vận hành bảo đảm sự chỉ đạo tập trung thống nhất của Ban Biên tập trong khâu duyệt, biên tập, phát hành ấn phẩm.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Cộng sản phải là những người vững vàng về chính trị, am tường về thực tiễn, thành thạo nghiệp vụ, gương mẫu thực hành đạo đức của người làm báo.

Bên cạnh đó, ông Võ Văn Thưởng cũng đồng tình với các đề xuất, kiến nghị của Tạp chí Cộng sản như: tiếp tục giúp đỡ bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Lun-may (Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào); mở rộng đối tượng cán bộ nghỉ hưu được biếu, tặng tạp chí; mở trang tiếng Tây Ban Nha trên cơ sở đối tượng thông tin và khả năng đáp ứng của tạp chí.

Nguồn: TTXVN

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}