Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn:

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới đất nước của Đảng ta

Phạm Sinh | Thứ Bảy, 19/05/2018 10:32 GMT +7

(vanhien.vn) Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc. Đồng thời, Người cũng được UNESCO công nhận là Danh nhân văn hóa thế giới. Những tư tưởng của Người là tài sản tinh thần quý giá của Đảng và dân tộc ta, là ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hiện nay. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần IX của Đảng cũng đã khẳng định rõ: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng Đất nước Việt Nam theo con đường Xã hội Chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm lý luận toàn diện, nhất quán và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo của Chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa nhân loại. Vì vậy, khi nói đến tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta không thể bó hẹp trong phạm vi một lĩnh vực nào, mà nó là một hệ thống toàn diện, bao trùm trên rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và của toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam. Trên nền tảng đó, trong quá trình đổi mới đất nước ngày nay, Đảng ta luôn kiên định mọi tư tưởng và hành động đều phải dựa trên các yếu tố “Lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng”. Đây là vấn đề có tầm lịch sử quan trọng thể hiện bước tiến mới trong tư duy lý luận của Đảng ta.


Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam (Hình tư liệu).

Quá trình đổi mới ở nước ta được đề ra từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12/1986), đây là sự kế thừa và thống nhất biện chứng những thành quả cách mạng mà chúng ta đã đạt được trước đây. Đổi mới, không có nghĩa là thay đổi mục tiêu cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, mà là sự tìm tòi, phát triển sáng tạo những phương hướng, cách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu cách mạng trong thời đại mới, thời đại của công cuộc đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Sự nghiệp đổi mới đất nước là con đường sống còn, giúp đất nước chúng ta bắt kịp với các nước tiên tiến trên thế giới. Đó là tất yếu lịch sử phù hợp với quy luật phát triển của cách mạng nước ta, đúng với mong muốn được ghi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới". 

Song, đổi  mới phải toàn diện, triệt để, đồng bộ, có mục tiêu, định hướng rõ ràng và có bước đi thích hợp trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng… Đặc biệt khi đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị phải đi từng bước thận trọng và vững chắc để không đi chệch mục tiêu CNXH. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn của đất nước và thời đại, Đảng ta xác định phải thực hiện bằng được mục tiêu chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và dân chủ hóa mọi mặt đời sống xã hội. Trên cơ sở đổi mới toàn diện, nhưng Đảng ta luôn kiên định một vấn đề mang tính sống còn của vận mệnh dân tộc là: Độc lập dân tộc phải luôn gắn liền với CNXH. Điều này phù hợp với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định lúc sinh thời: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Chúng ta đổi mới, chúng ta hội nhập quốc tế nhưng chúng ta không đánh mất bản sắc và ý chí của mình. Chúng ta hòa nhập vào dòng chảy chung của thời đại, nhưng chúng ta không đánh đổi độc lập dân tộc, chúng ta chủ động “hòa nhập chứ không hòa tan”. 

Từ những định hướng đúng đắn đó, Việt Nam đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài nhiều năm, khắc phục được nạn lạm phát có lúc trên 700% (năm 1986) xuống mức lạm phát 12% (năm 1995) và từ đó đến nay lạm phát chỉ còn ở mức một con số; khắc phục được nạn thiếu lương thực trước đây và hiện nay kinh tế phát triển liên tục, ổn định và nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao về mọi mặt. Hiện nay Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm mục tiêu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được củng cố và nâng cao. Việt Nam đã có mối quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ; đồng thời nước ta cũng tích cực hợp tác với nhiều tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế như: Ngân hàng phát triển Á Châu, Quỹ tiền tệ thế giới, Ngân hàng thế giới. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam được đẩy mạnh và đưa lên một tầm cao hơn bằng việc tham gia các tổ chức kinh tế, thương mại khu vực và thế giới, ký kết các hiệp định hợp tác kinh tế song phương, đa phương như: gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1995; tham gia Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) năm 1996; tham gia sáng lập Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM)  năm 1996 và đến năm 1998, Việt Nam được kết nạp vào Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC)… Đặc biệt, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã có một bước đi quan trọng khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào ngày 11 tháng 01 năm 2007. Đây được coi là những  bước đột phá về hành động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước ta là một nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân…”, Đảng ta đang cố gắng xây dựng và hoàn thiện các thiết chế và cơ chế dân chủ để đảm bảo trong thực tế quyền làm chủ của nhân dân trong đời sống chính trị xã hội và tinh thần. Điều này cũng đã được quy định trong Hiến pháp nước Cộng hõa XHCN Việt Nam, cụ thể: “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” (Hiến pháp 1992, sửa đổi  năm 2013). Bên cạnh đó, Đảng ta cũng đã phát động và đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở… Tuy đã đạt được một số thành tựu to lớn, nhưng bên cạnh đó tình trạng thiếu dân chủ, mất dân chủ vẫn còn diễn ra trong đời sống gây nên nhiều hậu quả nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ tới tài sản và tính mạng của người dân. Đây cũng là một trong những trăn trở rất lớn của Đảng trong tình hình hiện nay trong định hướng xây dựng một nước Việt Nam phát triển toàn diện trên cơ sở: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. 

Để đạt được những mục tiêu trên, không còn con đường nào khác là chúng ta phải kiên trì và tiếp tục giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa Mác – Lênin dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng và quyết định đến thành công của sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta trong thời đại mới với nhiều biến động và thách thức. Bởi Chủ nghĩa Mác – Lênin là kết tinh tinh hoa của trí tuệ loài người, là kim chỉ nam của tất cả các Đảng Cộng sản, của công nhân và nhân dân lao động trên thế giới; là học thuyết cách mạng, khoa học và sáng tạo. Chủ nghĩa Mác – Lênin được chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp truyền bá, vận dụng đúng đắn và sáng tạo vào hoàn cảnh thực tiễn cách mạng Việt Nam, đã đưa cách mạng nước ta giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hiện nay, học thuyết của chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn không thay đổi về bản chất, Đảng ta đã sáng suốt vận dụng và phát triển cho phù hợp với điều kiện đặc thù của đất nước và sự phát triển chung của thời đại

Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là nhân tố tiên quyết quyết định thắng lợi của các mạng Việt Nam. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng có mạnh thì cách mệnh mới thành công”. Sở dĩ Đảng ta đảm đương được trách nhiệm nặng nề trước lịch sử là vì Đảng ta “là một Đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn trong sạch, cách mạng triệt để” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định. Ngày nay, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và phát triển của Đất nước, để xứng đáng là người lãnh đạo chính trị đối với xã hội, với niềm tin và hy vọng của nhân dân, Đảng ta phải không ngừng nâng cao và hoàn thiện vai trò lãnh đạo của mình, có sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Đồng thời Đảng phải thích ứng, và nắm bắt được những thay đổi của hiện tại, dự đoán có căn cứ khoa học sự phát triển của tương lai để có Cương lĩnh và Chiến lược phát triển đúng đắn…  


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – người lãnh đạo tâm huyết trong việc chỉnh đốn Đảng… 

Trước tình hình mới, việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng là việc làm thường xuyên và kiên quyết để làm trong sạch Đảng và xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”. Thấm nhuần tư tưởng này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định: “Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất và đạo đức cách mạng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng”. Thật vậy, cán bộ Đảng viên có trung thực, gương mẫu và trong sáng thì Đảng mới vững mạnh. Mỗi người đảng viên phải là lá cờ đầu trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời không ngừng hoàn thiện mình về tri thức, tư cách đạo đức, bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò lãnh đạo của của Đảng để “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Đảng ta cũng đang quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ. Trong bài phát biểu kết thúc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 14/10/2016, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, "lợi ích nhóm". Rà soát, hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; công tác cán bộ, công tác kiểm tra; công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, của công luận…”.

Với việc trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua những thách thức to lớn của đất nước và thời đại, giữ vững được thành quả cách mạng và từng bước xây dựng đất nước ngày càng phát triển ổn định và bền vững trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hiện nay trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trước tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhanh chóng, trên cơ sở quan điểm có tính chất nguyên tắc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta càng cần phải phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, đổi mới và sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Hy vọng, dưới sự lãnh đạo của Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, chúng ta sẽ giành được nhiều thành tựu ngày càng lớn trong thời gian tới trên cơ sở “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”. Từ những cơ sở lý luận và kết quả thực tiễn của quá trình đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta có quyền khẳng định mục tiêu xây dựng một xã hội lý tưởng “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”  trong tương lai có lẽ không phải là điều gì đó quá xa vời và phi thực tế./.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}