Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 33)

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Sáu, 10/07/2020 09:52 GMT +7

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV " NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU" trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử "Việt Nam Diễn Nghĩa" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2020.

Tranh minh hoạ: Thành Tổ Triết vương Trịnh Tùng và những đóng góp cho quyền lực phủ Chúa Trịnh. Nguồn: Internet

Kỳ 33

Tại mặt trận Thanh Hóa, 5 vạn quân Mạc Kính Điển đối diện với 5 vạn quân của Trịnh Tùng ở cánh đồng Đông Lý, Yên Định. Hai bên dàn quân, cờ vàng bay phấp phới, chiêng trống vang lừng. Bên quân Mạc, tướng Lại Thế Mỹ cưỡi ngựa đen múa đại đao xông ra, bên quân Nam Triều một tướng múa giáo xông ra mắng:

-Tên phản vua kia còn dám vác mặt ra đây sao?

Hai tướng xáp vào quần nhau, giáo chạm đại đao tóe lửa, đánh nhau 20 hiệp không phân thắng bại. Thốt nhiên, hàng ngũ quân Mạc rối loạn. Từ 4 hướng, các cánh quân của Vũ Sư Thước, Nguyễn Hữu Liêu xông vào đánh tập hậu sau lưng vào hai bên sườn quân Mạc. Trịnh Tùng phất cờ hiệu, quân Nam Triều xông lên vây quân Mạc vào giữa mà chém giết, thây chồng như núi, máu chảy như sông. Quân Mạc đại bại. Quân Mạc cố mở đường máu che tên đạn cho Mạc Kính Điển chạy thoát khỏi vòng vây. Sau trận đại bại này, Mạc Kính Điển thu nhặt tàn quân rút ra Bắc. Nguyễn Quyện thấy quân Mạc Kính Điển thất bại rút khỏi Thanh Hóa cũng vội vã rút khỏi Nghệ An vì sợ bị cô lập sẽ bị tiêu diệt.

Tháng 9 năm Mậu Dần 1578, An Quốc Công Lại Thế Khanh từ trần, vua Lê Thế Tông truy tặng tước hiệu Khiêm Quốc Công, đời sau truy tặng thêm Thái Tể Cẩn Quốc Công.

Tháng 9 năm 1578, Mạc Kính Điển nói với Nguyễn Quyện:

-Tướng quân hãy đem 5 vạn quân đánh vào Hà Đô, ta sẽ đem quân tiếp ứng. Nếu tiêu diệt được chủ lực quân Nam Triều ở Hà Đô ta sẽ tiến thẳng vào Vạn Lại-An Trường để tiêu diệt Nam Triều, kết thúc  chiến tranh thắng lợi.

Nguyễn Quyện đáp:

-Mạt tướng tuân lệnh.

Nguyễn Quyện đưa quân tới Hà Đô, chọn địa thế hiểm yếu, bố trí quân mai phục và nói với Lại Thế Mỹ và Hoàng Quận Công Mạc Đăng Lương:

-Hai tướng đem quân ra khiêu chiến giả thua và dụ quân Nam Triều vào trận địa để ta tiêu diệt. Hai tướng sẽ lập công đầu.

-Chúng mạt tướng tuân lệnh.
Mạc Đăng Lương cùng Lại Thế Mỹ cưỡi ngựa dẫn quân ra ngoài chiến lũy Khoai Lạc. Bên quân Trịnh dàn trận và bắn tên vào quân Mạc như mưa. Một mũi tên có thuốc độc xuyên ngay vào mắt Lại Thế Mỹ. Lại Thế Mỹ quay đầu chạy về làm quân Mạc cũng chạy theo. Quân Mạc đang mai phục cũng hoảng hốt bỏ chạy. Lại Thế Mỹ về đến cửa doanh trại ngã  xuống ngựa mà chết. Mạc Kính Điển kinh hoàng ra lệnh cho Nguyễn Quyện rút quân về Đông Kinh.

Khai quốc công thần Lại Thế Vinh là một trong bốn người gây dựng nhà Lê Trung Hưng. Từ năm 1570, khi con rể là Trịnh Kiểm chết, gia đình ông chịu nhiều tổn thất đau thương. Cháu ngoại ông là Trịnh Cối, con của Trịnh Kiểm và chính phi Lại Thị Ngọc Trân mất quyền Tiết chế Nam Triều, bỏ  sang hàng nhà Mạc. Con trai ông là Lại Thế Mỹ vì phò tá Trịnh Cối mà phải đi theo và năm 1578 tử trận ở Hà Đô. Từ đó Lại Thế Vinh đau buồn sinh đau ốm. Ngày 10-10 năm Mậu Dần 1578, niên hiệu Quang Hưng thứ nhất, đời vua Lê Thế Tông, Thái sư Dương Quốc Công Lại Thế Vinh nhà Lê Trung Hưng qua đời tại nhà riêng ở thái ấp Thượng Hữu, Huyện Thượng Nguyên, phủ Thiên Trường, trấn Sơn Nam. Nhà Lê trung Hưng truy tặng ông là Thái Tể Trung Quốc Công, ban tên thụy là Văn Hiến. Triều đình Lê Trung Hưng cử đại thần về tổ chức tang lễ, xuống chiếu cho Lại Thế Vinh làm phúc thần là Lại Đại Vương Thượng Thượng Đẳng  Tôn Thần, cho con cháu và dân xã Thượng Hữu lập đền thờ phụng.

Tháng 10 năm 1578, Trịnh Tùng lại được thám mã về cấp báo:

-Dạ, bẩm Tiết chế, quân Mạc do Mạc Kính Điển chỉ huy đang tiến tới Giang Biểu.

Trịnh Tùng nói:

-Cho gọi tướng Trịnh Bách vào đây.

-Dạ.

Trịnh Bách vào, Trịnh Tùng ra lệnh:

Tướng quân đem 5 vạn quân đến Phụng Công phá giặc lập công.

-Mạt tướng tuân lệnh.

Mạc Kính Điển từ Giang Biểu tiến tới Phụng Công. Quân Mạc sa vào trận địa của quân Nam Triều. Quân Nam Triều dùng cung nỏ và súng hỏa mai từ bốn phía bắn vào, quân Mạc chết xác chồng như núi, máu chảy thành sông. Quân Mạc đại bại. Mạc Kính Điển kinh hoàng mở đường máu, thu tàn quân về Bắc.

Tháng 11 năm năm 1579, Mạc Kính Điển đang ngồi uống trà trong tư dinh ở Đông Kinh thì có tùy tướng vào báo:

-Dạ bẩm Khiêm Vương, tướng quân Mạc Ngọc Liễn đi đánh chúa Bầu Vũ Công Kỷ ở Tuyên Quang bị bại trận rút về, xin vào chịu tội.

-Cho vào.

Mạc Ngọc Liễn bước vào quỳ và nói:

-Mạt tướng bị bại trận, xin chịu quân pháp, mong Khiêm Vương trừng trị.

Mạc Kính Điển hỏi:

-Vì sao tướng quân bại trận?

-Dạ, rừng núi Tuyên Quang vô cùng hiểm trở, mạt tướng chủ quan, bị quân của Vũ Công Kỷ mai phục.

-Được thua là chuyện bình thường của binh gia. Tướng quân đứng dậy đi.

-Đa tạ Khiêm Vương tha tội.

Sau một lượt trà, Mạc Kính Điển nói:

-Lần này chúng ta sẽ tấn công Thanh Hóa, trước hết tấn công vào Tống Sơn, nếu phá tan quân Nam Triều ta sẽ chiếm Tây Đô làm căn cứ vững chắc. Từ Tây Đô ta sẽ uy hiếpVạn Lại-An Trường.

Mạc Ngọc Liễn nói:

-Mạt tướng xin đi tiên phong lập công chuộc tội.

-Tốt lắm, tướng quân về chuẩn bị đi.

-Mạt tướng tuân lệnh 

Đó là một ngày tháng 11 năm 1579, Trịnh Tùng sau bữa cơm trưa đang ngồi uống trà thì có thám mã về báo:

-Dạ bẩm Tiết chế, quân Mạc do Mạc Ngọc Liễn làm tiên phong, Mạc Kính Điển thống lĩnh đã đánh vào phủ Hà Trung, đang tiến vào xã Chương Các rồi ạ.

-Bay đâu.

-Dạ. 

-Gọi các tướng Đặng Huấn, Trịnh Văn Hải và Vũ Sư Thước vào đây.

-Dạ.

Tướng Đặng Huấn, Vũ Sư Thước  và Trịnh Văn Hải bước vào:

-Kính chào Đô tướng Tiết chế.

Ngồi xuống đi.

Sau một lượt trà, Trịnh Tùng nói:

-Mạc Kính Điển đã đem 7 vạn quân tấn công vào Tống Sơn, phủ Hà Trung, hiện đã đến xã Chương Các. Tướng quân Vũ Sư Thước và Đặng Huấn.

-Dạ, có mạt tướng.

-Hai tướng quân đem 3 vạn quân bí mật đi qua Thái Đường, tiến ra Mục Sơn, gần sông Bình Hòa, chờ có pháo hiệu bắn lên trời thì đánh tập hậu vào sau lưng quân Mạc.

-Mạt tướng tuân lệnh.

-Tướng quân Trịnh Văn Hải.

-Dạ, có mạt tướng.

-Tướng quân đem 3 vạn quân đi tiên phong đến núi Kim Âu đánh vào trước mặt quân Mạc, phối hợp với Đặng Huấn, Vũ Sư Thước phá giặc.

-Dạ, mạt tướng tuân lệnh.

Trịnh Văn Hải đến núi Kim Âu, canh ba đêm đó bắn pháo lên trời và tấn công vào mặt Nam doanh trại quân Mạc. Đặng Huấn và Vũ Sư Thước nhận được tín hiệu, từ cầu Bình Hòa tấn công phía sau quân Mạc. 7 vạn quân Mạc bị đánh bất ngờ và lọt vào vòng vây. Một trận chém giết khủng khiếp của 13 vạn người diễn ra trong đêm, tiếng gươm giáo chạm nhau tóe lửa chát chúa, tiếng reo hò vang dậy trời đất vùng phủ Hà Trung - Thanh Hóa. Quân Nam Triều chiếm thế thượng phong. Hàng vạn quân Mạc bị giết, xác chồng chất chật cánh đồng Kim Âu. Sông Bình Hòa quánh đặc đỏ màu máu. Quân Mạc đại bại. Mạc Ngọc Liễn cố mở đường máu, đưa Mạc Kính Điển thoát vòng vây chạy về Đông Kinh. Tổng cộng 5 vạn quân Mạc bị tử trận, Quân Nam Triều cũng thiệt hại 2 vạn.

(Còn nữa)

CVL

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}