Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Ba, 19/01/2021 21:01

Sách:

 

Việt Nam diễn nghĩa (Tập V - Kỳ 8)

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Bảy, 01/08/2020 08:30 GMT +7
Trân trọng giới thiệu tiếp Tập V " NỘI CHIẾN TRỊNH – NGUYỄN VÀ NHÀ TÂY SƠN" trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử "Việt Nam Diễn Nghĩa" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2020.
Một phần còn sót lại của Lũy Thầy (Quảng Bình). (Hình: GDVN)
Lũy được Ðào Duy Từ theo lệnh Chúa Nguyễn Phúc Nguyên chỉ huy xây dựng nhằm mục đích bảo vệ Ðằng Trong khỏi các cuộc tấn công của Chúa Trịnh Ðằng Ngoài (thế kỷ XVII- XVIII) .
 
Kỳ 8.
 
Trịnh Tráng đọc thư, nửa tin nửa ngờ. Người lính do thám nói:
 
-Dạ, bẩm chúa công, Nguyễn Phúc Anh có trao vật này làm con tin cho chúa công.
 
Một gói nhỏ dâng lên, Trịnh Tráng bóc xem thì đó là ấn trấn thủ Quảng Nam của Nguyễn Phúc Anh. Sự nghi ngờ của Trịnh Tráng thoáng tan biến. Vả lại, sau thất bại năm 1627, Trịnh Tráng vẫn nuôi mộng tấn công lần nữa để tiêu diệt họ Nguyễn, thu hồi đất Thuận Hóa. Có thể đây là cơ hội trời cho không nên bỏ lỡ. Trịnh Tráng liền gọi:
 
-Người đâu.
 
-Dạ. bẩm chúa công.
 
-Cho gọi thế tử Trịnh Tạc, thân vương Trịnh Toàn và các đại tướng Đào Quang Nhiêu, Lê Thì Hiến, Nguyễn Khắc Liệt vào gặp ta.
 
-Dạ, tuân lệnh chúa công.
 
Lát sau thế tử Trịnh Tạc, Trịnh Toàn và các đại tướng bước vào, chắp tay hành lễ:
 
-Kính chào Thanh Đô Vương. Thanh Đô Vương thiên tuế, thiên thiên tuế.
 
-Miễn lễ, ngồi đi.
 
-Dạ, đa tạ Thanh Đô Vương?
 
Trịnh Tráng nói:
 
-Thân Vương Trịnh Toàn và Đại tướng Đào Quang Nhiêu nghe lệnh.
 
-Dạ có mạt tướng.
 
-Nay ta khởi binh đánh Thuận Hóa lần 2, Trịnh Toàn và Đào Quang Nhiêu lĩnh 200 thuyền chiến, 3 vạn thủy binh đi đường biển vào sông Linh Giang chờ ta.
 
-Mạt tướng tuân lệnh.
 
Tướng quân Nguyễn Khắc Liệt, Lê Thì Hiến nghe lệnh.
 
-Dạ, có mạt tướng.
 
-Tướng quân Nguyễn Khắc Liệt lĩnh 3 vạn bộ binh đi tiên phong, tướng quân Lê Thì Hiến lĩnh 3 vạn quân đi hậu quân. Ta sẽ đi trung quân thống suất hai đạo thủy bộ tiến vào sông Nhật Lệ.
 
-Mạt tướng tuân lệnh.
 
-Thế tử Trịnh Tạc quyền nhiếp chính trông coi toàn bộ công việc của chính phủ khi ta vắng ở Thăng Long.
 
    -Hài nhi tuân lệnh phụ thân.
 
Tháng 12 năm 1633, 200 chiến thuyền mông đồng của nhà Trịnh, mỗi chiếc đặt 3 đại bác, một ở mũi, hai khẩu ở sau, chở 3 vạn quân ra cửa Nam Triệu vượt biển tiến vào Nam. Gió mùa đông bắc thổi mạnh nên chỉ 3 ngày 3 đêm đoàn chiến thuyền đã vào sông Linh Giang neo đậu chờ bộ binh. 10 ngày sau, 5 vạn bộ binh do Trịnh Tráng thống lĩnh đã tập kết bờ Bắc sông Linh Giang. Trịnh Tráng cho Trấn thủ Bố Chính Bùi Thế Đạt huy động đồ gỗ của trấn để bắc cầu phao cho bộ binh qua sông, còn là để thuận lợi cho việc tác chiến sắp tới.
 
Nhờ thuyền chiến chở qua sông và nhờ cầu phao, buổi chiều 3 vạn thủy binh và 7 vạn bộ binh Trịnh đã tập kết vào phía Bắc chiến lũy Trấn Ninh, thủy binh đến cửa sông Nhật Lệ. Đêm nay, Nguyễn Phúc Anh, con của Nguyễn Phúc Nguyên sẽ làm nội ứng. Sau khi đánh thuốc mê vào rượu cho 2 vạn quân giữ chiến lũy say mê mệt sẽ bắn tín hiệu và mở cửa. Quân Trịnh chỉ việc xông vào chiến lũy và vượt qua sông Nhật Lệ, tiến thẳng vào thủ phủ Phước Yên, bắt sống Nguyễn Phúc Nguyên. 
 
Trịnh Tráng nói:
 
-Sau khi có một phát tên lửa bắn lên trời làm tín hiệu mới được tấn công.
 
-Chúng mạt tướng tuân lệnh chúa công.
 
Trịnh Tráng lên đài chỉ huy 200 chiến thuyền cùng 3 vạn thủy binh sẵn sàng vượt sông Nhật Lệ. Trong khi đó Nguyễn Khắc Liệt và Lê Thì Hiến, Trịnh Toàn dẫn 5 vạn bộ binh im lìm không cờ, không trống trong màn đêm tiến dần tới mặt bắc lũy Trấn Ninh.
 
Trước khi quân Trịnh tiến vào sông Nhật Lệ nửa tháng, tại phủ trấn Quảng Nam, quan trấn thủ Nguyễn Phúc Anh ngày nào cũng say mềm và nói những lời bất mãn, phản nghịch khi biết Nguyễn Phúc Lan được chọn làm thế tử. Nguyễn Phúc Anh cứ say là đánh mắng thuộc hạ, bỏ bê việc công đường:
 
-Ta mới là thế tử, Nguyễn Phúc Lan có tài cán gì. Ta mới là xứng đáng…
 
Hôm khác lại nói:
 
-Ta sẽ mời quân Trịnh vào giúp ta lên ngôi chúa chứ không thèm ngôi thế tử…
 
Rồi một hôm Nguyễn Phúc Anh gọi một tên tùy tùng thân cận:
 
-Đệ đem phong thư này ra Thăng Long đưa cho Trịnh Tráng, xong việc ta lên ngôi chúa, đệ sẽ là quan to, vinh hoa phú quý, tước công là chắc chắn, rõ chưa?
 
-Dạ, mạt tướng tuân lệnh chúa công.
 
Những việc đó không qua khỏi mắt lưới do thám dày đặc của Đào Duy Từ. Tên lính đưa thư từ Quảng Nam vừa đến đầu đèo Hải Vân thì bị bắt. Cả thư và người được đưa về Phước Yên trình Nguyễn Phúc Nguyên và Đào Duy Từ. Nguyễn Phúc Nguyên hỏi Đào Duy Từ:
 
-Thầy định liệu việc này như thế nào?
 
-Bẩm chúa công, thân vương Nguyễn Phúc Anh vì bản thân quá hám danh lợi, địa vị đã phản bội sự nghiệp của cha ông, tội quá nặng, chúa công phải ra lệnh bắt giam ngay, cử người khác đến làm trấn thủ Quảng Nam.
 
-Nguyễn Phúc Nguyên nói:
 
-Thầy nói phải lắm. Bay đâu.
 
-Dạ, bẩm chúa công.
 
-Gọi Nguyễn Phúc Lan vào ngay.
 
-Dạ.
Nguyễn Phúc Lan vào:
 
-Dạ con kính chào phụ vương, kính chào thầy.
 
Nguyễn Phúc Nguyên nói:
 
-Đệ của con Nguyễn Phúc Anh làm phản, viết thư mời Trịnh Tráng vào đánh Thuận Hóa, nó sẽ làm nội ứng. Nay con đến bắt tống giam và con tạm thay Trấn thủ Quảng Nam.
 
-Dạ con xin tuân lệnh phụ thân.
 
Đào Duy Từ nói:
 
-Ta nên tương kế tựu kế đánh cho Trịnh Tráng một đòn thất điên bát đảo. Thế tử cầm lá thư này về Quảng Nam, buộc Nguyễn Phúc Anh viết lại phong bì và đóng dấu niêm phong trấn thủ Quảng Nam vào. Gửi cả ấn trấn thủ Quảng Nam cho Trịnh Tráng làm vật tin. Chọn một tùy tướng dũng cảm, trung thành cầm thư và ấn ra Thăng Long đưa cho Trịnh Tráng.
 
-Dạ, con xin nghe lời thầy.
 
Khi Nguyễn Phúc Lan đi rồi, Nguyễn phúc Nguyên hỏi Đào Duy Từ:
 
-Mai Trịnh Tráng đem quân vào, thầy định tương kế tựu kế như thế nào?
-Bẩm chúa công, chúng ta không có tham vọng và cũng không thể tiêu diệt toàn bộ 10 vạn quân Trịnh trong trận này. Ta chỉ có thể dụ địch vào sâu tiêu diệt phần lớn quân số địch làm cho chúng kinh hoàng khiếp sợ may là lần sau chúng không tiến vào gây chiến nữa, mà nếu có tiến vào thì cũng không còn tinh thần và chỉ có chiến bại. Kính mời chúa công xem, nếu đồng ý kế hoạch này chúa công sai tùy tướng đem ra chiến lũy cho Nguyễn Hữu Dật và Nguyễn Hữu Tiến để thực hiện.
 
(Còn nữa)
 
CVL
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}