Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Vĩnh Phúc: Thành phố Vĩnh Yên phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của Đô thị loại I

Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên | Thứ Năm, 25/01/2018 08:55 GMT +7

(Vanhien.vn) Năm 2018, là năm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phát huy truyền thống anh hùng, với những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đạt được trong năm vừa qua, là động lực để thành phố Vĩnh Yên vững bước vượt qua mọi khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

tp Vĩnh Yên

Một góc TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Vĩnh Yên tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý, phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững, phát triển mạnh các ngành dịch vụ, thương mại. Thành phố tích cực khai thác có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại để đến năm 2020 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thành phố. 

Vĩnh Yên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị thành phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,7%; trong đó, dịch vụ tăng 18,7%; công nghiệp - xây dựng tăng 14,5%; công nghiệp tăng 1,7%. 

Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ của Vĩnh Yên chiếm 61,6%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 37,4%; Nông nghiệp chiếm 1,0%. GTGT bình quân đầu người đạt 142,9 triệu đồng tương đương khoảng 6.408,2 USD; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,02%; Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa: 94,0; Tỷ lệ làng, khu phố VH: 88,0%; Tỷ lệ cơ quan đạt văn hóa: 90%; 100% các trường học của thành phố đạt chuẩn quốc gia theo quy định; Số đảng viên kết nạp mới đạt trên 180 đảng viên; Tỉ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%; Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%.
Với những thuận lợi và khó khăn còn nhiều phía trước, Đảng bộ và nhân dân thành phố Vĩnh Yên sẽ nỗ lực cao nhất cùng với cả tỉnh phấn đấu hoàn thành những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là: Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức đủ sức lãnh đạo và giải quyết những phức tạp ngay từ cơ sở, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ các cấp. Xây dựng đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, mà trước hết là trong cấp ủy, lãnh đạo các cấp, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Thường xuyên cụ thể hoá các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bằng chương trình, kế hoạch để lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị Quyết Trung ương 4, Trung ương 6 (khóa XII) gắn với chỉ thị 05 của bộ Chính Trị về “Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; các Nghị Quyết của tỉnh và của thành phố, trong đó quan tâm đến thực hiện đề án 01 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, chú trọng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Hai là: Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Nghị quyết số 07 của BTV Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025; lộ trình triển khại thực hiện các tiêu chí đô thị loại I từ nay đến năm 2020. Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX về phát triển kinh tế - Xã hội. Tập trung thu hút, khai thác và quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế và đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng đô thị theo hướng phát triển đô thị văn minh, hiện đại. Tập trung phát triển dịch vụ thành kinh tế mũi nhọn của thành phố với nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực này. 

Ba là: Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo một cách đồng bộ, toàn diện, đưa giáo dục - đào tạo thành phố trở thành đơn vị dẫn đầu của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020. Chú trọng công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động; cải thiện môi trường và điều kiện lao động, tăng thu nhập và nâng cao mức sống cho người lao động. Thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, kịp thời nắm bắt diễn biến, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng trong nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh

Bốn là: Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị vào công cuộc củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, quán triệt quan điểm gắn xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng, quốc phòng với an ninh xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung lãnh đạo bảo đảm an ninh trật tự ở những địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Chỉ đạo tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ phức tạp, kéo dài; kịp thời ổn định tình hình an ninh, trật tự, tôn giáo, không để phát sinh “điểm nóng, tụ tập đông người”, phức tạp. Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Đấu tranh có hiệu quả và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật. 

Năm 2017, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trong đối với Đảng bộ thành phố, năm bản lề thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó tập trung cao cho mục tiêu của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX “Phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Yên cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại I”.

Đây cũng là năm tập trung thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đề án 01 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “Sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2016-2021”.

Đảng bộ Thành phố Vĩnh Yên thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh. Đặc biệt, trong chỉ đạo, Đảng bộ thành phố đã quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đề ra, để tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tốt nội lực trên cơ sở đó khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của các nguồn lực, động viên các thành phần kinh tế vào phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 
Năm 2017, với chủ đề “Tăng cường củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung nâng cao chất lượng đô thị, trong đó ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, xã hội và văn hóa, văn minh đô thị”. Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đã tập trung lãnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, giải pháp tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng 16,2%.

Trong đó: Dịch vụ tăng 18,9%; Công nghiệp - XD tăng 14,4%; Nông nghiệp tăng 1,6% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực: Dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất 60,3 %; CN-XD 38,6 %; Nông nghiệp 1,1 %. Giá trị gia tăng bình quân đầu người ước đạt 125,3 triệu đồng tương đương 5.617,8 USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách năm 2017 ước đạt 2.591,709 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách thành phố năm 2017 ước thực hiện 976,140 tỷ đồng.
Để thực hiện mục tiêu đô thị loại I, ngay từ đầu năm 2017, Đảng bộ thành phố đã thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị. Đề ra nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, thiết kế đô thị.

Đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý đô thị theo pháp luật và theo quy chế quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Năm 2017, là năm tập trung đầu tư hạ tầng đô thị, triển khai xây dựng và thực hiện Nghị quyết, Đề án nâng cao chất lượng đô thị giai đoạn 2016-2020.

Thành phố đã tập trung nguồn lực, tạo điều kiện thực hiện các dự án, công trình cải tạo, nâng cấp hạ tầng đô thị, chỉnh trang đô thị, trong đó quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý đô thị. Các cơ quan chức năng của thành phố và UBND các xã, phường tổ chức nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, góp phần đảm bảo giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 19 của BCH Đảng bộ thành phố về nâng cao chất lượng đô thị giai đọan 2016-2020 và Chỉ thị số 04 của BTV Thành ủy về việc đẩy mạnh công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, bước đầu có hiệu quả, được nhân dân đồng thuận, ủng hộ và thực hiện, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị. Tập trung cao quyết tâm thực hiện nhanh tiến độ xây dựng chợ trung tâm thành phố. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết bảo vệ môi trường thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến năm 2030, kịp thời giải quyết bức xúc của nhân dân về vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn. 
Với quan điểm phát triển kinh tế gắn với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống của người dân và thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Thành ủy luôn xác định phát triển giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên đầu tư, toàn thành phố có 42 trường học theo phân cấp quản lý từ mầm non đến THCS, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được quan tâm đầu tư.

Đội ngũ giáo viên đã được đào tạo theo hướng chuẩn hóa, chất lượng giáo dục toàn diện ổn định, chất lượng học sinh giỏi các cấp tiếp tục được duy trì. Công tác y tế từ thành phố tới cơ sở tiếp tục được củng cố và tăng cường cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ y, bác sỹ gắn liền với xã hội hóa về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) còn 1.28%, cận nghèo 1,03%.

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. HĐND thành phố bám sát các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, kịp thời cụ thể hóa thành nghị quyết, cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện. Nội dung, chất lượng kỳ họp tiếp tục được đổi mới, nâng cao.

Hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri đúng quy định và hiệu quả. Đại biểu HĐND các cấp đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trước Đảng, trước dân, gắn bó mật thiết với nhân dân. UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn đã tập trung chỉ đạo và có nhiều giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện Nghị quyết, đề án nâng cao năng lực quản lý điều hành UBND thành phố và UBND các xã, phường giai đoạn 2016-2020.

Bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở được củng cố trên cơ sở tích cực cải cách hành chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội khẳng định vai trò quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng và giữ vững sự đoàn kết trong Đảng, trong hệ thống chính trị đến nhân dân.

Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được cụ thể hoá bằng các chương trình, đề án của thành phố góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và khả năng vận dụng vào thực tiễn cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thành ủy Vĩnh Yên đã chỉ đạo sát sao, nghiêm túc, đúng kế hoạch mỗi cấp ủy đảng, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương, quy định về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình và phê bình; về quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật; về đoàn kết nội bộ. Việc thực hiện của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chị thị 05 của Bộ Chính trị gắn với công tác kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên đã góp phần ngăn chặn và phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Thường xuyên củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh chiếm 50%, không có chi, đảng bộ cơ sở yếu kém, Thực hiện đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối TT BDCT TP sát nhập về BTG, hợp nhất, sát nhập một số cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP, công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố quan tâm, coi đây là nhiệm vụ thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ.

Trong năm, Vĩnh Yên đã phát triển 164 đảng viên, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội các chi bộ dưới cơ sở thành công. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, qua đó kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục tồn tại, chấn chỉnh những mặt yếu kém trong công tác lãnh chỉ đạo của cấp uỷ các cấp về các nhiệm vụ chính trị được giao góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.
Năm 2017, Đảng bộ thành phố đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Có được những thành tựu trên là nhờ kế sự thừa, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ Đảng; phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể mà trước hết là trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cấp ủy các cấp. Từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị lan tỏa đến nhân dân. Trong chỉ đạo phát huy được vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở năng động, sáng tạo, thực hiện kiên quyết, có hiệu quả. Huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân cùng vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên thành công trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị còn hạn chế: Việc nắm bắt tình hình dư luận, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết cấp cơ sở đến đảng viên có nơi chưa hiệu quả, ý thức học tập trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao, còn hiện tượng Đảng viên vi pham pháp luật phải xử lý kỷ luật. 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}