Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn hóa:

 

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Tin, ảnh: V.Lê | Thứ Bảy, 20/04/2019 20:50 GMT +7

vanhien.vn - “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người luôn đòi hỏi cả việc xây và chống, trong đó xây là cơ bản, còn chống phải quyết liệt. Thành phố (TP) cần nỗ lực hơn nữa để đạt được những kết quả tốt hơn, tương xứng với tiềm lực của mình và yêu cầu phát triển bền vững. TP phải là nơi đóng góp để hoàn thiện đường lối của Đảng, kinh nghiệm về thực hiện các mô hình hay nhân rộng cho cả nước".

Đồng chí Võ Văn Thưởng lắng nghe những chia sẻ của lãnh đạo TP bên lề buổi làm việc

Các đại biểu đều đánh giá cao những kết quả mà TP. Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua, tuy nhiên, trong thời gian tới TP cần đẩy mạnh triển khai thực hiện NQ 33 hơn nữa để xứng tầm là một đô thị đặc biệt của cả nước

Đó là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trong buổi làm việc giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy TP Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết33) sáng ngày 20/4, tại TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến cho biết, quán triệt quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội, TP Hồ Chí Minh luôn xem trọng nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, xác định rõ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33, nhận thức về vai trò của văn hóa trong đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc về trách nhiệm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân TP được nâng lên, thể hiện rõ trong nhận thức và hành động. Truyền thống yêu nước, cách mạng, năng động, sáng tạo của TP tiếp tục được bồi đắp, phát huy. Lòng nhân ái, tình yêu thương đồng bào, đồng chí được vun đắp và tiếp tục phát triển. Đức tính nghĩa tình từng bước trở thành nét văn hóa phổ biến, đặc trưng của người dân TP, thể hiện qua nhiều phong trào.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa đạt kết quả quan trọng, đời sống văn hóa ở cơ sở được cải thiện, nâng cao. Các phong trào thi đua yêu nước với sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân đem lại hiệu quả thiết thực. Xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, người tốt việc tốt, góp phần xây dựng lối sống văn hóa trong mỗi cá nhân, gia đình.

Hoạt động văn học - nghệ thuật phong phú, sôi động, có nhiều sáng tạo. Đội ngũ văn nghệ sĩ của TP không ngừng phát triển. Hệ thống thiết chế văn hóa từng bước được củng cố. Hoạt động của hệ thống bảo tàng, thư viện, di tích, di sản văn hóa, các đoàn nghệ thuật, các trung tâm, nhà văn hóa... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đáp ứng tốt nhu cầu về đời sống tinh thần của người dân.

Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 33 của TP cũng còn tồn tại một số hạn chế như: công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về văn hóa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa thường xuyên; nhận thức về xây dựng và phát triển văn hóa, con người của một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thật sâu sắc. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong đó có một số lãnh đạo TP đã tác động tiêu cực ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tác động của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và mặt trái của kinh tế thị trường dẫn tới nhiều hệ quả tiêu cực, lối sống thực dụng, văn hóa ngoại lai thiếu lành mạnh thâm nhập làm xói mòn, phai nhạt giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc.

Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến cũng thẳng thắn cho rằng, những thành tựu đạt được trong lĩnh vực văn hóa chưa ngang tầm với vị trí, vai trò, khả năng và yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển TP.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, TP sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế hiện nay, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về văn hóa và đạo đức xã hội, góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội. Coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa đúng thực chất. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa và phát triển con người.

TP sẽ chú trọng xây dựng văn hóa trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục củng cố, hình thành và phát triển những giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của nhân dân TP mang tên Bác. Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước nhằm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; nâng chất lượng, chiều sâu của những phong trào có tính đặc trưng của TP và củng cố, phát triển đa dạng, sáng tạo mô hình mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao những kết quả mà TP Hồ Chí Minh đã đạt được khi triển khai thực hiện Nghị quyết 33. Đồng tình với báo cáo của TP, các đại biểu cho rằng, TP Hồ Chí Minh là một địa phương có vị trí, vai trò đặc biệt do đó trong xu hướng phát triển đặc biệt là hội nhập quốc tế sâu rộng, TP cần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng yêu cầu chính trị và nhu cầu của người dân. TP cũng cần quan tâm rút ngắn khoảng cách về mức hưởng thụ văn hóa giữa người dân khu vực thành thị và khu vực nông thôn; cần đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 33 gắn chặt với các Nghị quyết của Đảng, của TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang ghi nhận và tiếp thu ý kiến các đại biểu. Đồng chí Trần Lưu Quang cho rằng, vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa, con người luôn được TP quan tâm và đã đạt được nhiều kết quả nhất định. Tuy nhiên, các kết quả đạt được chưa như kỳ vọng và yêu cầu thực tế. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chia sẻ về tình hình kinh tế - xã hội của TP hiện nay, trong đó có nhiều khó khăn mà TP đang phải đối mặt và đang xây dựng những giải pháp để giải quyết như ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện, tệ nạn xã hội…Trong thời gian tới, cùng với nỗ lực của TP trong việc triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 33, TP mong muốn Trung ương tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa, hỗ trợ TP trong quá trình triển khai các chương trình, nhiệm vụ.

Ghi nhận những kết quả mà TP. Hồ Chí Minh đã đạt được, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng TP cần nỗ lực hơn nữa để xứng tầm với vị trí, vai trò của mình

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết 33 tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đặc biệt coi trọng vấn đề xây dựng phát triển văn hóa, con người. Trong nhận thức của Đảng, đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế và chính trị. Từ Đại hội XII và các nghị quyết của Trung ương luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phát triển văn hóa, con người. Gần đây nhất trong hội nghị tổng kết kinh tế - xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề ra yêu cầu phải cân bằng giữa vấn đề kinh tế - văn hóa, giữa văn hóa - con người và kinh tế, không chỉ tập trung cho kinh tế đồng thời nhấn mạnh rằng, kinh tế suy yếu một vài năm có thể sẽ phục hồi nhưng nếu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa phải mất nhiều thời gian để phục hồi.

Đối với TP Hồ Chí Minh là một đô thị đặc biệt, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, giao lưu và hội nhập quốc tế của vùng và cả nước, có vị trí chính trị quan trọng, có sự hội tụ và lan tỏa. Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời gian vừa qua, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng phát triển văn hóa, con người. TP đã ban hành chương trình kế hoạch, có nhiều giải pháp cụ thể, thực hiện đạt kết quả quan trọng và toàn diện.

Trong nhận thức, TP đã đặt văn hóa ngang bằng với kinh tế và chính trị, coi sự "văn minh, nghĩa tình" là những thành tố ngang bằng với phát triển kinh tế hiện đại, xây dựng TP "có chất lượng sống tốt". TP có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, đầu tư đáng kể cho văn hóa, nghệ thuật; Công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa của TP phát triển mạnh mẽ; giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ, giao lưu quốc tế về văn hóa của TP bài bản và phong phú…

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh, so với vị trí và tiềm lực quan trọng của TP, với kỳ vọng của vùng và cả nước đối với TP thì còn nhiều vấn đề cần phải nỗ lực, cố gắng hơn. Việc đầu tư cho văn hóa còn chưa xứng tầm. TP là đô thị đặc biệt như thế, nhưng chưa có một "thánh đường" nghệ thuật nào, hệ thống bảo tàng, thư viện cũng chưa có thiết chế nào xứng tầm. Tác phẩm văn học nghệ thuật chưa phản ảnh được nhịp sống sôi động, mới mẻ của TP, chưa có những tác phẩm văn học nghệ thuật xứng tầm…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đặt vấn đề tại sao trước đây đời sống còn nhiều khó khăn, kinh tế chưa phát triển, chính sách còn gò bó nhưng vẫn có những tác phẩm văn học đột phá như thế, mà bây giờ lại thiếu?

TP luôn vì cả nước, mọi quyết sách, việc làm của TP luôn là tâm điểm của dư luận, thu hút sự quan tâm của cả nước, việc thực hiện tốt hay không tốt Nghị quyết 33 của TP nói riêng hay các nghị quyết của Đảng nói chung đều có ý nghĩa lớn, tác động đến việc thực hiện các nghị quyết của Đảng trên phạm vi cả nước. Do đó, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị TP hệ thống lại cái gì đã làm tốt thì cần làm tốt hơn, chưa tốt thì làm cho tốt, cái gì đã nhận thức và có kế hoạch rồi thì cố gắng triển khai.

“Xây dựng và phát triển văn hóa, con người luôn đòi hỏi cả việc xây và chống, trong đó xây là cơ bản, còn chống phải quyết liệt. TP cần nỗ lực hơn nữa để đạt được những kết quả tốt hơn, tương xứng với tiềm lực của mình và yêu cầu phát triển bền vững. TP phải là nơi đóng góp để hoàn thiện đường lối của Đảng, kinh nghiệm về thực hiện các mô hình hay nhân rộng cho cả nước", đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Nguồn: cpv.org.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}