Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Trong nước:

 

Rà soát để đưa ra chỉ tiêu phù hợp nhất cho Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

Thế Công | Thứ Tư, 18/09/2019 23:48 GMT +7

Chiều 18/9/2019, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo về dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại cuộc họp, ông Bùi Hoài Sơn – Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam cho biết, mục tiêu chung của Chiến lược này nhằm xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Các mục tiêu cụ thể là hoàn thiện thể chế văn hóa, thực hiện vai trò kiến tạo của Chính phủ bảo đảm xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong bối cảnh nền kinh té thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Cùng với đó là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp đạo đức, lối sống. Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong xây dựng văn hóa và hoàn thiện nhân cách con người.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, tăng cường khả năng tiếp cận văn hóa của người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và các giai tầng xã hội.

Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm hoàn thiện các thiết chế văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, văn hóa các dân tộc thiểu số, phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật…

Xây dựng và quản lý thị trường văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế, tăng cường quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Dự thảo này cũng đưa ra các chỉ tiêu cụ thể về phát triển văn hóa đến năm 2030. Trong đó, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đối với một số lĩnh vực cụ thể như: hoàn thiện hệ thống thể chế văn hóa; xây dựng con người, lối sống văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa; phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật; phát triển truyền thông đại chúng, truyền thông mới và văn hóa số; phát triển nguồn nhân lực…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đề nghị, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia cần rà soát lại các Đề án, Chương trình đã triển khai trước đây, tránh việc trùng lặp các mục tiêu, nhiệm vụ khi đưa vào Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Đối với chỉ tiêu đưa ra trong dự thảo chiến lược này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật để đưa ra con số phù hợp, chính xác nhất.  

"Các chỉ tiêu đưa ra phải được tính toán cụ thể, sát với tình hình thực tế. Ngoải ra, cần chú ý đến phương thức trình bày văn bản. Nêu rõ ràng các nội dung muốn trình bày khi đưa vào văn bản" – Thứ trưởng nói.

 

Nguồn: bvhttdl.gov.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}