Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Việt Nam diễn nghĩa (Tập V - Kỳ 4)

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Ba, 28/07/2020 08:28 GMT +7

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập V " NỘI CHIẾN TRỊNH – NGUYỄN VÀ NHÀ TÂY SƠN" trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử "Việt Nam Diễn Nghĩa" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2020.

Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam – Chúa Thượng Nguyễn Phúc Nguyên. NXB Đại học sư phạm TPHCM.

Kỳ 4


Đào Duy Từ đỡ lời:

-Hôm nay thần đem nó vào đây là có việc phiền đến chúa công rồi.

Nguyễn Phúc Nguyên nói:

-Có việc gì xin tiên sinh cứ nói.

-Cháu đây võ nghẹ cũng khá, đầu óc lanh lợi thông minh, đã luyện theo cuốn binh pháp “Hổ Trướng khu cơ” của thần. Nay xin nhờ chúa công cho nó đầu quân và xin một chức võ quan be bé để nó lập công phục vụ chúa công.

Nguyễn Phúc Nguyên nói:

-Việc nhỏ, việc nhỏ. Ta phong cho Nguyễn Hữu Tiến làm phó Đề đốc, dưới trướng của Nguyễn Hữu Dật, cầm quân ra phòng thủ chiến lũy Trường Dục.

Nguyễn Hữu Tiến quỳ xuống:

-Xin đa tạ chúa công. Mạt tướng sẽ hết lòng vì chúa công.

Nguyễn Phúc Nguyên rất hài lòng gọi:

-Người đâu.

-Dạ, bẩm chúa công.

-Bày tiệc rượu để ta mừng cuộc hội ngộ với Đào tiên sinh, với phó Đề đốc, mừng đã hoàn thành việc lớn, xây xong chiến lũy phòng thủ vững chắc, bảo vệ Đàng Trong.

-Dạ, tuân lệnh chúa công.

Chợt có tùy tướng vào báo:

-Dạ, bẩm chúa công, có sứ giả của vua Lê Thần Tông vào xin gặp.

-Cho vào.

-Dạ.

Một người mặc quan phục nội thần dáng điệu mệt mỏi bước vào:

-Dạ xin kính chào chúa công, mạt tướng được lệnh của An Đô Vương Trịnh Tráng và vua Lê Thần Tông chuyển sắc thư cho chúa công.

Nguyễn Phúc Nguyên nói:

-Đại nhân đặt sắc thư đây cho ta rồi về dịch quán ăn uống nghỉ ngơi, chờ ta hồi đáp.

-Đa tạ chúa công.

-Người đâu.

-Dạ.

-Đem sứ giả về dịch quán cho ăn uống nghỉ ngơi chu đáo.

-Dạ, tuân lệnh chúa công.

Rồi Nguyễn Phúc Nguyên bóc thư ra xem. Sắc thư viết: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đễ chiếu viết: Dòng họ Nguyễn Phúc, con cháu của Đoan Quận Công Nguyễn Hoàng xưa, dù ở Đàng Trong Thuận Hóa xa xôi nhưng vẫn là bề tôi của triều đình. Cớ sao lâu rồi không ra Thăng Long nghe phủ dụ, cũng không nộp thuế theo quy định có từ thời Đoan Quận Công. Nay sức cho Nguyễn Phúc Nguyên phải tự mình đem thuế ra nộp và nghe phủ dụ, nếu không đi được thì cho  trưởng nam đi để tỏ đạo bề tôi và thuận hiếu, đáp ứng lễ vua tôi. Khâm thử. Niên hiệu Vĩnh Tộ năm  thứ Tám”.

Bên dưới tờ sắc có đóng ấn của triều đình  Lê Trung Hưng.

Nguyễn Phúc Nguyên đọc xong đưa tờ sắc cho Đào Duy Từ và nói:

-Đây là ý muốn của Trịnh Tráng nhưng mượn ý chỉ của triều đình để buộc ta thần phục. Tiên sinh xem có cao kiến gì để đối phó với việc này.

Đào Duy Từ cầm sắc đọc xong liền nói:

-Đúng đây là ý của Trịnh Tráng nhưng mượn triều đình để áp chế chúa công. Ý chúa công thế nào?

-Còn thế nào nữa, Đàng Trong đã bỏ giao thiệp, bỏ nộp thuế từ thời còn Tiên Chúa Nguyễn Hoàng. Nhưng nếu nay ta không tuân theo, Trịnh Tráng sẽ tấn công ngay. Tiên sinh xem ta định liệu thế nào vừa không nhận sắc, vừa trì hoãn chiến tranh thêm một thời gian để ta chuẩn bị.
Đào Duy Từ nói:

-Vừa may chiến lũy Bắc Nhật Lệ đã xây xong có thể đương đầu được với quân Trịnh. Xin chúa công yên tâm. Chúa công muốn xưng hùng xưng bá một phương thì nên cự tuyệt không ra nhưng cứ làm theo thế này thế này…

Nguyễn Phúc Nguyên nói:

-Quả là diệu kế. Người đâu.

-Dạ, bẩm chúa công.

-Cho gọi Văn Khuông đến đây.

-Dạ.

Một lát sau Văn Khuông đến:

-Xin kính chào chúa công. Chúa công cho gọi mạt tướng.

Nguyễn Phúc Nguyên nói:

-Tướng quân chuẩn bị ngày mai đi sứ ra Thăng Long, cùng đi với sứ giả của vua Lê. Lễ vật đã có người của ta chuẩn bị. Tướng quân phải nhớ là đưa xong lễ vật nói là về dịch quán nghỉ ngơi nhưng phải lên đường về ngay.Rõ chưa?

-Dạ, mạt tướng rõ ạ.

Văn Khuông đi rồi, Nguyễn Phúc Nguyên nói với Nguyễn Hữu Tiến:

-Phó Đề đốc Nguyễn Hữu Tiến nghe lệnh:

-Dạ, có mạt tướng.

-Ngày mai tướng quân đem hai vạn quân hộ tống chở đạn cho súng thần công, lương thực, vũ khí thêm cho chiến lũy Trường Dục, Trấn Ninh. Chiến lũy Trấn Ninh đã có tướng Nguyễn Hữu Dật, riêng tướng quân sẽ chỉ huy và bảo vệ chiến lũy Trường Dục đánh quân Trịnh khi quân Trịnh tấn công.

Nguyễn Hữu Tiến quỳ chắp tay:

-Đa tạ chúa công tin tưởng, mạt tướng tuân lệnh.

Nguyễn Phúc Nguyên nói:

-Nào bây giờ mời Đào Tiên sinh và tướng quân uống cùng ta vài ly rượu mừng cuộc hội ngộ và mừng chiến lũy Nhật Lệ đã xong. Từ nay ta đã có thể kê cao gối mà ngủ được rồi.

-Đa tạ chúa công.

(Còn nữa)

CVL

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}