Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Vĩnh Phúc: Nhiều kiến nghị, đề xuất quản lý, công khai, minh bạch tiền công đức

Phúc Vĩnh | Thứ Ba, 15/05/2018 16:20 GMT +7

(Vanhien.vn) Sau khi phát 2 bài “Vĩnh Phúc: Cần hành lang pháp lý quản lý thu chi minh bạch tiền công đức" và "Vĩnh Phúc: Nan giải quản lý, công khai, minh bạch tiền công đức?”. Vanhien.vn nhận được rất nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất của bạn đọc về cách quản lý tiền công đức sao cho hợp lý.

tien-cong-duc-vinh phúc

Vĩnh Phúc cần có quy định chặt chẽ, rỗ ràng để tiền công đức được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Tiền công đức là do các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp nên cần được quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch và phải được sử dụng đúng mục đích, tâm nguyện của các nhà hảo tâm phát tâm công đức. Vì vậy, việc xây dựng các quy định có liên quan nhằm đảm bảo thu, chi tiền công đức đúng mục đích là rất cần thiết. Để quản lý, minh bạch tiền công đức không đơn giản. Thực hiện văn minh trong lễ hội, hay không phải lễ hội, có lẽ cần bắt đầu từ ý thức người đi lễ, để ngay cả việc công đức tiền lẻ cũng phải đúng nơi qui định.


Hiện nay, các tín đồ phật tử và du khách đến các di tích ở Vĩnh Phúc là không đồng đều và chủ yếu theo mùa. Có những di tích mặc dù chỉ là cấp tỉnh nhưng hàng năm thu từ nguồn công đức đến vài tỷ đồng như đền thính ở Yên Lạc. Vậy việc quản lý và thu , chi tiền công đức đối với các di tích cần phải quy định cho phù hợp với tình hình thực tế tại các di tích. Sau đây là một số  ý kiến của bạn đọc về quản lý tiền công đức:

Thứ nhất, cần tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích. Cần có Ban quản lý di tích, các Tiểu Ban QLDT tại các xã, thị trấn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động động đảm bảo hiệu quả. Giao nhiệm vụ cho UBND  các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu, đề xuất các giáp pháp chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa; tiền công đức ở các di tích. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cần quan tâm mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa cho cán bộ làm công tác QLDT ở cấp huyện và cấp xã, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản về quy định quản lý tiền công đức ở mỗi ở mỗi cấp độ khác nhau. Cần quy định cụ thể quản lý tiền công đức đối với đình, đền, chùa, miếu và các di tích chưa được xếp hạng một cách thống nhất.


Thứ hai, đối với các đơn vị quản lý di tích, căn cứ vào tình hình thực tế quyết định số lượng hòm công đức tại các di tích cho hợp lý và phù hợp với hiện trạng của di tích. Hòm công đức đảm bảo an toàn, chắc chắn, có thẩm mỹ và phù hợp với di tích. Ban quản lý di tích có trách nhiệm quản lý nguồn tiền công đức trên các ban thờ và thu gom bỏ vào hòm công đức hàng ngày. Việc mở hòm công đức phải có: Đại diện Ban quản lý di tích và Tổ giám sát để kiểm tra, giám sát. Sau khi kiểm đếm phải có biên bản ghi rõ số tiền thu được, xác nhận của các thành viên tham gia kiểm đếm. Biên bản kiểm đếm phải có dấu giáp lai của đơn vị quản lý di tích. Số tiền công đức sau khi kiểm đếm được chuyển vào tài khoản nguồn công đức được mở tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.


Thứ ba, phiếu công đức là một hình thức ghi nhận công đức cũng cần được quy định rõ ràng đó là. Phiếu công đức phải có số xêri và đóng dấu giáp lai của đơn vị quản lý di tích. Trường hợp Ban quản lý di tích có tư cách pháp nhân nếu đóng dấu giáp lai của Ban vào phiếu công đức phải được đơn vị quản lý di tích ủy quyền bằng văn bản. Phiếu công đức được phát hành không ghi mệnh giá để phù hợp với nhu cầu công đức của người dân, du khách. Ban quản lý di tích có trách nhiệm kiểm soát số lượng phiếu công đức và giữ lại phiếu không sử dụng để kiểm tra, theo dõi.


Thứ tư, việc sử dụng nguồn công đức bằng tiền mặt phải tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành. Đơn vị quản lý di tích hoặc Ban quản lý di tích khi được ủy quyền xây dựng kế hoạch, dự toán sử dụng nguồn công đức thuộc đơn vị quản lý vào cuối mỗi năm cho năm tiếp theo để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, được đại diên nhân dân giám sát.  Hàng năm, các đơn vị quản lý di tích phải lập báo cáo, quyết toán thu, chi nguồn công đức và chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật và gửi báo cáo công tác thu, chi nguồn công đức về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, theo dõi. Đơn vị quản lý di tích (hoặc Ban quản lý di tích khi được ủy quyền quản lý trực tiếp di tích) phải xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của nhà nước.


Thứ năm, Các khoản chi từ nguồn tiền công đức có thể chi cho hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. Nguồn công đức của di tích nào được sử dụng cho di tích đó. Chi cho hoạt động thường xuyên tại di tích như lễ nghi, khánh tiết, điện nước, vệ sinh, tuyên truyền, in ấn phiếu công đức, sơ kết, tổng kết và tổ chức lễ hội; Chi phụ cấp hợp đồng lao động tại di tích theo Quyết định của Đơn vị quản lý di tích, mức phụ cấp không quá 2 lần hệ số lương cơ sở hiện hành/người/tháng. Tiền công đức chi còn dư thì để lại cho ngân sách địa phương có di tích dùng để chi cho phúc lợi xã hội tại địa phương; Trích cho Nguồn bảo tồn, phát huy di sản văn hóa để sử dụng vào việc bảo tồn phát huy di sản văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh.

Thiết nghĩ cấp có thẩm quyền và cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc cần lưu ý góp ý của bạn đọc nói trên để có thể vận dụng, tiếp tục hoàn chỉnh  các quy định quản lý, công khai, minh bạch tiền công đức tại các di tích lịch sử, văn hoá, tâm linh trên địa bàn, khắc phục tình trạng mập mờ, không ai chịu trách nhiệm như thời gian qua..

Bài xem thêm:

Vĩnh Phúc: Cần hành lang pháp lý quản lý thu chi minh bạch tiền công đức
Vĩnh Phúc: Nan giải quản lý, công khai, minh bạch tiền công đức?

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}